Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Zbieranie statystyk

ROL-32.04


1. Nazwa wydziału: 
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 

2. Wymagane dokumenty: 
    Wniosek wójta, burmistrza. Do wniosku dołącza się projekt decyzji
    o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
    celu publicznego.

 

3. Opłaty:
  - brak opłat.

 

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
    
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.


5. Termin załatwienia sprawy:     
    W ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku. W przypadku niezajęcia
    stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia
    doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za
    dokonane.


6. Jednostka prowadząca sprawę:       
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 
    tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, pokój nr 314, piętro II


7. Tryb odwoławczy:     
    Inwestorowi przysługuje prawo wniesienia zażalenia
    do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
    za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 7 dni
    od daty otrzymania postanowienia.

 
8. Podstawa prawna:
    -
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
      i zagospodarowaniu przestrzennym,

    - ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
      i leśnych, 

   - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2012-12-18
Data publikacji:
2012-12-18
Data ostatniej zmiany:
2018-03-28


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-19 14:57:24, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)