Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Włączanie operatów technicznych powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych do PZGiK

Zbieranie statystyk

GKN-08.04

Włączanie operatów technicznych powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych do PZGiK

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty (składane przez wnioskodawcę):

1. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/ kartograficznych - Załącznik nr 1

3. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych - Załącznik nr 2.

4. Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania prac geodezyjnych

5. Operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania pracy geodezyjnej / kartograficznej. 

6. Dokumentacja wynikowa przeznaczona po oklauzulowaniu przez prowadzącego PZGiK dla zamawiającego pracę geodezyjną / kartograficzną. 

3. Miejsce i sposób złożenia operatu technicznego:

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Wiśniowa 10; 

 - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa;

4. Opłaty:

Po otrzymaniu wniosku o uwierzytelnienie dokumentów  wystawiany jest Dokument Obliczenia Opłaty zgodnie z art. 40e ust. 1 Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.207 poz. 2101) . Opłaty można dokonać w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego we Włoszczowie prowadzonym w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

5. Termin załatwienia sprawy:

Czynności weryfikacji wykonywane są niezwłocznie zgodnie z art. 12b. w/w Ustawy.

6. Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania

 

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji,  Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – parter, pok. 102- 104 telefon (041) 394 49 52, 504 752 946

8. Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017 poz. 2101)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik (Dz.U.2014r poz. 924)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2014 poz. 914)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U.2011 nr 263 poz. 1572)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. (Dz.U.2012 poz. 199)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. (Dz.U.2012r poz. 1247)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz.U.2012r poz. 352)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2018-03-22


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)