Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Włączanie operatów technicznych powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych do PZGiK

Zbieranie statystyk

GKN-08.03

Włączanie operatów technicznych powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych do PZGiK

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty (składane przez wnioskodawcę):

1. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/ kartograficznych - Załącznik Nr 1

3. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych - Załącznik Nr 2.

4. Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania prac geodezyjnych

5. Operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania pracy geodezyjnej / kartograficznej. 

6. Dokumentacja wynikowa przeznaczona po oklauzulowaniu przez prowadzącego PZGiK dla zamawiającego pracę geodezyjną / kartograficzną. 

3. Miejsce i sposób złożenia operatu technicznego:

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Wiśniowa 10; 

 - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty:

Po otrzymaniu wniosku o uwierzytelnienie dokumentów  wystawiany jest Dokument Obliczenia Opłaty zgodnie z art. 40e ust. 1 Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 ze zm.) . Opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego - II piętro, pok. 302.

5. Termin załatwienia sprawy:

Czynności weryfikacji wykonywane są niezwłocznie zgodnie z art. 12b. w/w Ustawy.

6. Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji,  Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – parter, pok. 102- 104 telefon (041) 3944952, 504752946

8. Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2015r., poz. 520 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik (Dz.U. 2014r., poz. 924)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2014 poz. 914)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. (Dz.U. 2012r., poz. 199)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. (Dz.U. 2012r., poz. 1247)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz.U. 2012r., poz. 352)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2015-09-29


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-23 14:46:0, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)