Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Uzgadnianie projektów sieci uzbrojenia terenu

Zbieranie statystyk

GKN-10.03

Uzgadnianie projektów sieci uzbrojenia terenu

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty (składane przez wnioskodawcę):

- pisemny wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela

- trzy egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu

- ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z załącznikiem graficznym

- aktualne warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu lub warunki techniczne przebudowy sieci w przypadku zmiany usytuowania lub zmiany danych zawartych w geodezyjnej ewidencji sieci uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami

- orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: sekretariat Starostwa Powiatowego, II piętro, pok. 325;

- e-mail: zudp@powiat-wloszczowa.pl;

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

5. Opłaty:

  • opłata skarbowa -17 zł za upoważnienie, pełnomocnictwo (jeżeli występuje działanie w imieniu inwestora), której należy dokonać na konto Nr 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578 Urzędu Gminy we Włoszczowie lub w kasie Urzędu Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14. Kopię dowodu dokonanej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o uzgodnienie.
  • Opłaty naliczane zgodnie z art. 40b i 40d Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Opłatę wnosi się przed dokonaniem uzgodnienia.

6. Termin załatwienia sprawy:

Wnioski rozpatrywane są na naradach koordynacyjnych.

7. Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania

8. Uwagi:

Nie dotyczy.

4. Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - pokój nr 223 I piętro, tel. 504 753 142.

2. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2015r., poz. 520 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. 2014 poz. 917).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1282)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2016-07-11


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-23 10:47:13, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)