Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zwrot nieruchomości wywłaszczonych

Zbieranie statystyk

GKN-16.03

Zwrot nieruchomości wywłaszczonych

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty:

  • Wniosek podmiotów którym przysługuje roszczenie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
  • Dokument, na podstawie którego nieruchomość przeszła na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (decyzja wywłaszczeniowa, akt notarialny, inny dokument)
  • Dokument potwierdzający prawo własności do wywłaszczonej nieruchomości na dzień wywłaszczenia.
  • Postanowienia sądowe o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia – w przypadku spadkobierców byłego /ych/ właściciela.
  • Pełnomocnictwo w przypadku występowania przez Pełnomocnika.

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, pokój nr 100;

- e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl;

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

5. Termin załatwienia sprawy:

Terminy przewidziane przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017 poz. 1257); 2 miesiące od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji w przypadku wydawania decyzji administracyjnej).

6. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji przysługuje do Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego.

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – I piętro, pok. 204, telefon 504 753 236.

8. Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz.U.2018 poz.121)

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017 poz. 1257)

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2018-03-21


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-18 12:05:55, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)