Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Przyznawanie prawa własności do nieruchomości rolnych (działek przyzagrodowych i dożywotniego użytkowania) przejętych na rzecz Skarbu Państwa w zamian z świadczenia emerytalne lub rentowe

Zbieranie statystyk

GKN-18.03

Przyznawanie prawa własności do nieruchomości rolnych (działek przyzagrodowych i dożywotniego użytkowania) przejętych na rzecz Skarbu Państwa w zamian z świadczenia emerytalne lub rentowe

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty:

  • Wnioski uprawnionych do zwrotu nieruchomości Wzór wniosku GKN4-4: „Wniosek o zwrot nieruchomości przejętych na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalne lub rentowe”

  • Decyzje administracyjne potwierdzające przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

  • Postanowienia lub wyroki sądu o nabyciu praw spadkowych – w przypadku złożenia wniosku przez spadkobierców poprzedniego właściciela nieruchomości

  • Pełnomocnictwo – jeżeli strona działa przez pełnomocnika dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, pokój nr 100;

- e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl;

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł, którą należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Włoszczowa. Opłatę należy dokonać na konto Nr 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578 Urzędu Gminy we Włoszczowie lub w kasie Urzędu Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego we Włoszczowie prowadzonym w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa. Kopię dowodu dokonanej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

5. Termin załatwienia:

Terminy przewidziane przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U.2017 poz. 1257) tj.: 1 – miesiąc lub 2 – miesiące w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, a w przypadku konieczności dokonania podziału nieruchomości – 1 m-c od daty otrzymania dokumentów od jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

6. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – I piętro, pok. 204, telefon 504 753 236.

8. Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017 poz. 1257)

• Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. (Dz.U. 2017 poz. 2336)

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz.U. 2016 poz. 1827)

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2018-03-26


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)