Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Przyznawanie prawa własności do nieruchomości rolnych (działek przyzagrodowych i dożywotniego użytkowania) przejętych na rzecz Skarbu Państwa w zamian z świadczenia emerytalne lub rentowe

Zbieranie statystyk

GKN-18.02

Przyznawanie prawa własności do nieruchomości rolnych (działek przyzagrodowych i dożywotniego użytkowania) przejętych na rzecz Skarbu Państwa w zamian z świadczenia emerytalne lub rentowe

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty:

  • Wnioski uprawnionych do zwrotu nieruchomości Wzór wniosku GKN4-4: „Wniosek o zwrot nieruchomości przejętych na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalne lub rentowe”
  • Decyzje administracyjne potwierdzające przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
  • Postanowienia lub wyroki sądu o nabyciu praw spadkowych – w przypadku złożenia wniosku przez spadkobierców poprzedniego właściciela nieruchomości
  • Pełnomocnictwo – jeżeli strona działa przez pełnomocnika dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: sekretariat Starostwa Powiatowego, II piętro, pok. 325;

- e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl;

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł, którą należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Włoszczowa

5. Termin załatwienia:

Terminy przewidziane przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.) tj.: 1 – miesiąc lub 2 – miesiące w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, a w przypadku konieczności dokonania podziału nieruchomości – 1 m-c od daty otrzymania dokumentów od jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

6. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – I piętro, pok. 204, telefon 504 753 236.

8. Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 267 ze zm.)

• Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. (t.j. Dz.U. 2015r.,poz. 704)

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1282)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2015-09-29


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-23 10:47:13, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)