Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wywłaszczenia nieruchomości

Zbieranie statystyk

GKN-20.03

Wywłaszczenia nieruchomości

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty:

1. Wnioski o wywłaszczenie nieruchomości

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, parter, pok. 100;

- e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl;

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty:

nie podlega opłacie

5. Termin załatwienia wniosku:

Terminy przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U.2017 poz. 1257) tj.: 1 – miesięczne lub 2 – miesięczne w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych. Dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – 1 miesiąc od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń – ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

6. Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – I piętro, pok. 204, telefon 504 753 236.

8. Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018 poz.121)

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017 poz. 1257)

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (Dz.U. 2017 poz. 459)

• Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. (Dz.U. 2017 poz. 1007)

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2018-03-21


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)