Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Udzielenie pomocy prawnej konsumentowi

Zbieranie statystyk

Udzielenie pomocy prawnej konsumentowi

PRK-01.02

1.Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie pomocy prawnej konsumentowi. Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację potwierdzającą opisywany przez konsumenta stan faktyczny sprawy oraz zasadność wniosku (dokumenty wymagane zależne są od rodzaju sprawy).

2.Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie Pokój nr 305, II piętro,

ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

Przyjęcia interesantów:

każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, godz. 7.30-15.30

Konsumenci mogą zwracać się także o udzielenie pomocy prawnej telefonicznie (tel.: 41 39 45 102, fax: 41 39 44 965) lub elektronicznie: e-mail: konsument@powiat-wloszczowa.pl (dotyczy to m.in. porad udzielanych w celach informacyjnych, edukacyjnych, udzielanych przed powstaniem stosunku prawnego oraz świadczonej pomocy w sporządzaniu pism reklamacyjnych i sądowych).

Sprawy kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów przesyłane drogą elektroniczną powinny zawierać: imię i nazwisko konsumenta, jego adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) oraz telefon kontaktowy.

Wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania.

3.Opłaty

Nie dotyczy.

4.Termin i sposób załatwienia sprawy

Porady i informacje ogólne oraz pomoc w sporządzaniu pism reklamacyjnych i sądowych udzielana jest bez zbędnej zwłoki. W przypadku konieczności pisemnego wystąpienia rzecznika do przedsiębiorcy termin załatwienia sprawy wynosi do dwóch miesięcy od dnia doręczenia wniosku wraz z kompletną dokumentacją (termin ten uzależniony jest ponadto od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, czasu oczekiwania na odpowiedź przedsiębiorcy lub zajęcie stanowiska przez inny organ albo instytucję i może ulec przedłużeniu).

5.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

6.Podstawa prawna

  1. Ustawa z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn.zm.),
  2. Ustawa z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawa z dn. 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn.zm.),
  4. Ustawa z dn. 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.),
  5. Ustawa z dn. 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.),
  6. Ustawa z dn. 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126, poz.715 ze zm.),
  7. Ustawa z dn. 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

7.Załączniki

Wniosek w załączeniu

Włoszczowa, 14.09.2015

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-03-06
Data publikacji:
2014-03-06
Data ostatniej zmiany:
2015-09-15


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)