Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Udzielanie dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Powiat Włoszczowski

Zbieranie statystyk

KARTA USŁUG NR EKO-01.05.

 

Udzielanie dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Powiat Włoszczowski

1. Nazwa Wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich, II piętro, pokoje 312-313,

tel. (41) 39 44 998, 504 754 001, 504 754 050, e-mail: edu@powiat-wloszczowa.pl

2. Wymagane dokumenty.

1) Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego na dany rok;

2) Informacja o licznie uczniów – według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który przysługuje dotacja;

3) Informacja o licznie uczniów – według stanu na ostatni dzień miesiąca, na który przysługuje dotacja;

4) Informacja o liczbie uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe;

5) Rozliczenie dotacji.

3. Opłaty

Nie dotyczy.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku.

Dokumenty można:

- złożyć w złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, parter, pokój 100, czas pracy:  poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

lub

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin.

1) Wniosek o udzielenie dotacji zawierający planowaną liczbę uczniów należy złożyć nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

2) Informacja o liczbie uczniów (wg stanu na pierwszy dzień miesiąca) – z oświadczeniem o aktualnym prawie do otrzymywania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego -
w terminie do 8 dnia każdego miesiąca;

3) Informacja o licznie uczniów (wg stanu na ostatni dzień miesiąca) - w terminie do 8 dnia następnego miesiąca;

4) Rozliczenie dotacji w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym szkoła otrzymywała dotację.

6. Tryb odwoławczy.

Nie dotyczy.

7. Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym;

2) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

3) ustawa z dnia 27 października 2017 r.  – o finansowaniu zadań oświatowych;

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. − o finansach publicznych;

5) uchwała nr XXXVIII/215/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji;

6) uchwała Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego (na dany rok).

 

Włoszczowa, dnia 12.07.2018 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2014-03-06
Data publikacji:
2014-03-06
Data ostatniej zmiany:
2018-07-17


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)