Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Awans zawodowy nauczycieli

Zbieranie statystyk

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOSZCZOWIE

29-100 Włoszczowa,

ul. Wiśniowa 10

Tel.: 41 39 44 950,

fax: 41 39 44 965

http://www.powiat-wloszczowa.pl//,

e-mail: sekretariat@powiat-wloszczowa.pl

EKO-02.02.

Awans zawodowy nauczycieli

1. Nazwa Wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich, II piętro, pokoje 312-313, tel. (41)3944998, 504754001, 504754050 e-mail: edu@powiat-wloszczowa.pl lub edu3@powiat-wloszczowa.pl

2. Wymagane dokumenty.

Wniosek nauczyciela wraz z załącznikami:

1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

3. Opłaty

Brak.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku.

Dokumenty można:

- złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, parter, pokój 100, czas pracy: poniedziałek - piątek 730 - 1530 lub

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin i sposób załatwienia.

1) Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku Starosta wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku,

2) Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku Starosta wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

6. Tryb odwoławczy.

Od decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

7. Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym,

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,

5) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. – w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

8. Pliki do pobrania

Wniosek.

Włoszczowa, dnia 01.09.2017 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Michał Banaśkiewicz (mb)
Data utworzenia informacji:
2014-03-06
Data publikacji:
2014-03-06
Data ostatniej zmiany:
2017-09-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-25 10:49:27, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)