Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Awans zawodowy nauczycieli

Zbieranie statystyk

KARTA USŁUG NR EKO-02.03.

 

Awans zawodowy nauczycieli

1. Nazwa Wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich, II piętro, pokoje 312-313,

tel. (41) 39 44 998, 504 754 001, 504 754 050

e-mail: edu@powiat-wloszczowa.pl lub edu3@powiat-wloszczowa.pl

2. Wymagane dokumenty.

    Wniosek nauczyciela wraz z załącznikami:

 1. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a)  wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu;
w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel
był zatrudniony w okresie stażu,

b)  dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c)  dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d)  uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Stosownie do  art.76 a ustawy kodeks postępowania administracyjnego podmiotami uprawnionymi do uwierzytelniania dokumentów urzędowych i prywatnych przedkładanych jako dowody  w  postępowaniu, w tym w sprawie uzyskania przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego są:

 1. wystawcy dokumentów, organy państwowe lub podmioty wykonujące zadania  z zakresu administracji publicznej, jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu ( np. szkoła wyższa, która wydała dyplom jej ukończenia),
 2. osoby tzw. zaufania publicznego tj. notariusz lub będący pełnomocnikiem strony adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy,
 3. na żądanie strony - upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem.

3. Opłaty

Brak.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku.

Dokumenty można:

 - złożyć w złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, parter,  pokój 100, czas pracy:  poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

lub

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul.   Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin i sposób załatwienia.

 1. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
  do dnia 30 czerwca danego roku Starosta wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku,
 2. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku Starosta wydaje decyzję
  o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

6. Tryb odwoławczy.

Od decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

7. Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym,
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
 4.   Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
 5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. – w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Włoszczowa, dnia 12.07.2018 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2014-03-06
Data publikacji:
2014-03-06
Data ostatniej zmiany:
2018-07-17


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-11 14:14:53, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)