Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów

Zbieranie statystyk

Zezwolenie na przetwarzanie  odpadów

 ROL-10.03

 
1. Nazwa wydziału:

    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


2. Wymagane dokumenty:

Wniosek posiadacza odpadów, który powinien zawierać:
1)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza 
    odpadów, o ile został nadany;
2)
wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do
    przetwarzania;
3)
określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych
   przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie 
   roku;
4)
oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
5)
wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju
   magazynowanych odpadów;
6)
szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania
    odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z
    załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu
    technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji 
    lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także
    godzinowej  mocy przerobowej;
7)
przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych
    pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie
    przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem
    kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby
    i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających
    wymaganiom ochrony środowiska;
8)
oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w
    zakresie przetwarzania odpadów;
9)
opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli
    działalności objętej zezwoleniem;
10)
opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia
     działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu,
     na którym działalność ta była prowadzona;
11)
określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów
      niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej
      oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności
      PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali 
      ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do
      termicznego przekształcania odpadów;
12)
informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 - w przypadku 
     zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub
     zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących
     unieszkodliwiania tych odpadów;
13)
informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku
     zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania
     odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku
     tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie
     - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla
     życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
14)
informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.


   W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest  niewystarczające do ustalenia zagrożeń,
jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, organ może
wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

 Dodatkowo do wniosku dołącza się:
 1) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w
     art. 71   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
     informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
     ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
     o ile jest wymagana,

 2) w przypadku zezwolenia na przetwarzanie odpadów przez 
     termiczne  przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów 
     dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika 
     odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w 
     zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych 
     procesów przetwarzania odpadów,
 3)
w przypadku zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów 
     medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących 
     unieszkodliwiania tych  odpadów dołącza się dokumenty, o których 
     mowa w art. 95 ust. 10 ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o   
     odpadach

 

3. Opłaty
      - skarbowa za zezwolenie 616 zł
       Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa
       gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek: 
       PKO BP S.A. O/Włoszczowa 
59-1020-2733-0000-2102-0003-
       9578

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    - 
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
      
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.  

5. Termin załatwienia sprawy:

    W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie
    skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.

6. Jednostka prowadząca sprawę:

     Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
     tel. (41) 39 44 975 lub  504 754 122, piętro II, pok. 315.

7. Tryb odwoławczy:

    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
    w Kielcach za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego 
    w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Uwagi:

    1) Zgodnie z art. 45 ust 4-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
        wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub
        przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku
        uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności,
        jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Wytwórca 
        odpadów we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie
        odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania
        przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie
        odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie
        odpadów.
        Organ, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględnia 
        odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie
        odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
        Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje organ właściwy do
        wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Pozwolenie na
        wytwarzanie odpadów jest jednocześnie odpowiednio zezwoleniem
        na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

 

    2) Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane
        po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
        z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu
        budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie
        odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych
        w przepisach ochrony środowiska,

    3)  Do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z wnioskiem o przeprowadzenie
         kontroli występuje właściwy organ. Po przeprowadzeniu kontroli wojewódzki inspektor
         ochrony środowiska niezwłocznie wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia
         wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.
         Na postanowienie nie służy zażalenie.
         W przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
         negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony
         środowiska właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,

   4)   Przepisów nie stosuje się w przypadku gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów
         dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia,

   5)   W przypadku istotnej zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów właściwy organ
         może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez wojewódzkiego inspektora
         ochrony środowiska przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany.

 

 9. Podstawa prawna:

     - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
      (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),

    - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. 
      w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 poz. 1923),

     - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
      (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn.zm).  

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2013-02-01
Data publikacji:
2003-07-21
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)