Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zbieranie statystyk

ROL-06.04

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla prowadzących instalacje kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące znaczącą oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisku może być wymagane

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:
    
1) wniosek zawierający informacje ogólne w zakresie pozwoleń na
        emisje, określone w art. 184 ust. 2 i 3 oraz szczegółowe 
        wynikające z art. 221 tj.:
        -
czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów
           lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
        - określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości 
           gazów lub pyłów przypadających na jednostkę
           wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub
           powstającego produktu,
        - opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości 
          najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do
          powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na
          podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy
          z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie
          uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z 1987 r. Nr 33, poz.
          180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z
          1998 r. Nr 162, poz. 1116 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268),
        - określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
        - aktualny stan jakości powietrza,
        - określenie warunków meteorologicznych,
        - graficzne przedstawienie wyników obliczeń stanu jakości
           powietrza, z uwzględnieniem referencyjnych metodyk
           modelowania.

2) informacje, o których mowa:
    - w art. 184 ust. 2 pkt 10, powinny zawierać określenie wielkości 
      emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
      wyrażonej w mg/m3 gazów odlotowych w stanie suchym w 
      temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, a także w kg/h oraz w
      Mg/rok,
   - w art. 184 ust. 2 pkt 16, powinny wskazywać usytuowanie 
     stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów
     wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę
     i sposób wykonywania tych pomiarów.
3) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony
    do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący
    instalację nie jest osobą fizyczną (kserokopia odpisu z KRS-u lub 
    zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej),
4) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

3. Opłaty:
   - skarbowa za pozwolenie (druk oświadczenia do pobrania):
     1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z
         zastrzeżeniem pkt. 2 - 2011 zł,
     2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez
         podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie,
         mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców -
         506 zł,
     3) pozostałe - 506 zł,
Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek:

PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578 po uprzednim przedłożeniu tut. organowi
przez prowadzącego instalację ww. oświadczenia i ustaleniu na jego podstawie, właściwej do wniesienia,
kwoty opłaty skarbowej.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
Dokumenty można:
-
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
 
parter pok. 100 lub

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
  ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

6. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, piętro II pok.315.

7. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji.

8. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
   (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z poźn. zm.),
-
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku
  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
  na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
  z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.
  w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów
  lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
  (Dz. U. Nr 130 poz. 881),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 26 stycznia 2010 r.
  w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 
  (Dz. U. Nr 16 poz. 87),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r.
  w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji,
  źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
  (Dz. U. z 2014 poz. 1546),
-
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
  (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn.zm).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Ewa Zawadzka
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2012-12-04
Data publikacji:
2004-01-23
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)