Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów

Zbieranie statystyk

ROL-08.03

Zezwolenie na zbieranie  odpadów

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:

   Wniosek posiadacza odpadów, który powinien zawierać:
   1)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza
       odpadów, o ile został nadany;
   2)
wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
   3)
oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
   4)
wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju 
       magazynowanych odpadów;
   5)
szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania
       odpadów;
   6)
przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych
       pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie
       zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji 
       zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości
       posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom 
       ochrony środowiska;
   7)
oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w
       zakresie zbierania odpadów;
   8)
opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i 
       kontroli działalności objętej zezwoleniem;
   9)
opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia
       działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony
       terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 10)
informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

      
       W
przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające
       do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub
       zdrowia ludzi oraz dla środowiska, organ może wezwać wnioskodawcę
       do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.


     
      Dodatkowo do wniosku dołącza się decyzję o środowiskowych
      uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia
      3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
      i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
      oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.


3. Opłaty
      - skarbowa za zezwolenie 616 zł
       Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa
       gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek: 
       PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-
       9578

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    - 
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
     
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.  

5. Termin załatwienia sprawy:

    W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie
    skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.

6. Jednostka prowadząca sprawę:

     Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
     tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, piętro II, pok. 315.


7. Tryb odwoławczy:

    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
    w Kielcach za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego 
    w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Uwagi

Zgodnie z art. 45 ust 4-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Wytwórca odpadów we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Organ, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględnia odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest jednocześnie odpowiednio zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

9. Podstawa prawna:

     - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
      (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),

    - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. 
      w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),

     - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
       (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn.zm).  

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2013-02-01
Data publikacji:
2013-02-01
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)