Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

Zbieranie statystyk

ROL-12.03

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów: 
o masie powyżej 1 Mg rocznie w przypadku odpadów niebezpiecznych
lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie w przypadku odpadów
innych niż niebezpieczne1. Nazwa wydziału:    
   
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:    

 

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres
     zamieszkania lub siedziby;

2) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub
     określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych
     prowadzących oznaczone części instalacji za
     eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony
    
środowiska, w przypadku określonym w art. 183b
     ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
     środowiska

3) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest
    eksploatacja instalacji;

4) informację o tytule prawnym do instalacji;

5) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych
    urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę
    techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

6) ocenę stanu technicznego instalacji,

7) informację o rodzaju prowadzonej działalności;

8) opis zakładanych wariantów funkcjonowania
    instalacji;

9) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz
    z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych
    materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu
    widzenia wymagań ochrony środowiska;

10) informację o energii wykorzystywanej lub
      wytwarzanej przez instalację;

11) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - 
      aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej
      eksploatacji instalacji oraz w warunkach
      odbiegających od normalnych, w szczególności
      takich jak rozruch i wyłączenia;

12) warunki lub parametry charakteryzujące pracę
      instalacji, określające moment zakończenia
      rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania
      instalacji;

13) proponowane procedury monitorowania procesów
       technologicznych istotnych z punktu widzenia
       wymagań ochrony środowiska, w szczególności
       pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;

14) deklarowany termin i sposób zakończenia
      eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części,
      niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli
      zakończenie eksploatacji jest przewidywane
      w okresie, na który ma być wydane
      pozwolenie;
       a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji
           instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie
           wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany
           sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
       b) deklarowany termin oddania instalacji do
           eksploatacji w przypadku określonym
           w art. 191a ustawy prawo ochrony środowiska;

15) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie


Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawiera dodatkowo:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza
    odpadów, o ile został nadany,
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do  
    wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu
    chemicznego i właściwości;

3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych
    do wytwarzania w ciągu roku;

4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub
    ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na
    środowisko;

5) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem
    zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych
    odpadów.

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych
lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać
informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa
w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska


Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do
    występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie 
    jest osobą fizyczną;
2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

 
3. Opłaty:
       
    Skarbowa za pozwolenie (druk oświadczenia do pobrania):
    1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
         z zastrzeżeniem pkt. 2 - 2011 zł,   
    2) w związku z działalnością
        gospodarczą prowadzoną przez 
        podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie,
        mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
        przedsiębiorców - 506 zł,
    3) pozostałe - 506 zł,

    Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa gotówką
    w kasie UG lub przelewem na rachunek:
    PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578
    po uprzednim przedłożeniu tut. organowi przez prowadzącego 
    instalację oświadczenia.


4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    - 
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
     
parter pok. 100 lub

    -  przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we
       Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin załatwienia sprawy:

    W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie 
    skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.


6. Jednostka prowadząca sprawę:

    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
     tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, piętro II, pok. 315.

7. Tryb odwoławczy:

    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium
    Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem
    Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Uwagi

1) Zgodnie z art. 45 ust 4-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. wytwórca odpadów,
    który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony
    z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności,
    jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Wytwórca odpadów we wniosku
    o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić
    odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie
    odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
    Organ, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględnia odpowiednio
    wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia
    na przetwarzanie odpadów. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje organ
    właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
    Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest jednocześnie odpowiednio
    zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

2) Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów
    jest wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony
    środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego
    lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania
    wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska

3) Do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli
    występuje właściwy organ. Po przeprowadzeniu kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska
    niezwłocznie wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach
    ochrony środowiska. Na postanowienie nie służy zażalenie.
    W przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie
    opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska właściwy
    organ może odmówić wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów
    uwzględniającego przetwarzanie odpadów.
4) Przepisów nie stosuje się w przypadku gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów
    dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia,

5) W przypadku istotnej zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego
    przetwarzanie odpadów właściwy organ może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie
    kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
    przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany

9. Podstawa prawna:
     -
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
       (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm),

    - rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia
      2014 r. w sprawie katalogu odpadów
      (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),

    - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
      (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z poźn. zm.),

   -  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
      (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn.zm).  

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2013-02-01
Data publikacji:
2003-07-18
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)