Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Międzynarodowe prawo jazdy

Zbieranie statystyk

KTD-28.02

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym), oraz:

  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego, paszportu) ,
  • kserokopia prawa jazdy,
  • do wglądu oryginał ważnego krajowego prawa jazdy,
  • dowód tożsamości,
  • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Wiśniowa 10, I piętro pok. 214, Tel. /41/ 39-44-984, 504-753-260.

Opłaty

Za wydanie międzynarodowego prawa jazdy pobierana jest opłata komunikacyjna pokrywająca koszt dokumentu - 35,00 zł, która powinna być wpłacona  w punkcie Banku Spółdzielczego (parter budynek Starostwa)lub na konto – Bank Spółdzielczy we Włoszczowie nr konta 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017

Termin i sposób załatwienia

Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w terminie do 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

  • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30 poz. 151 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania międzynarodowego prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosta Włoszczowski.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Międzynarodowe prawo jazdy wymagane jest przy wyjazdach do krajów, które nie podpisały Konwencji Genewskiej o ruchu drogowym - wydaje się je na okres 3 lat, jednak nie dłuższy niż termin ważności krajowego prawa jazdy. 

Włoszczowa 2017-01-17 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Sławomir Owczarek
redaktor:
Marcin Chamera
Data utworzenia informacji:
2011-09-22
Data publikacji:
2011-09-22
Data ostatniej zmiany:
2017-02-08


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)