Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zalesienie gruntów rolnych i odnowienia gruntów leśnych

Zbieranie statystyk

ROL-15.03


ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH I ODNOWIENIA GRUNTÓW LEŚNYCH


1. Nazwa wydziału:
  Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 

2. Wymagane dokumenty:
- wniosek zawierający dane osobowe wnioskodawcy oraz numer,
  powierzchnię i miejsce położenia działki przeznaczonej do zalesienia 

3. Opłaty:
  - skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł
    Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa
    gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek: 
    PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
      
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.


5. Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie
skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.


6. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. (41) 39 44 975, 504 754 122 pokój nr 314, piętro II


7. Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem
Starosty Włoszczowskiego w ciągu 14 dni od daty
otrzymania decyzji;


8. Dodatkowe informacje:

Realizacja wniosku dotyczy tylko przydziału bezpłatnego
materiału zalesieniowego, który jest wydawany wiosną
każdego roku na szkółce leśnej Nadleśnictwa
odpowiedniego dla danego terenu.

9. Uwagi:

W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy
szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania
gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku
pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych
czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi,
zagrażających trwałości lasów, koszty zagospodarowania
i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową
drzewostanu finansowane są z budżetu państwa


Właściciele lub użytkownicy wieczyści gruntów mogą
otrzymać dotacje z budżetu państwa przeznaczone
na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia
gruntów, tj. grunty przeznaczone do zalesienia określa
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 9. Podstawa prawna:
-
ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
  (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2003-07-29
Data publikacji:
2003-07-29
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-11 14:14:53, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)