Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Ocena udatności upraw i przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny po jego zalesieniu z udziałem środków UE

Zbieranie statystyk

ROL-28.03


1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 

2. Wymagane dokumenty:
   - postępowanie wszczynane jest z urzędu na podstawie
     dokumentów przekazanych Staroście przez Agencję
     Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

3. Opłaty:
   - brak

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    nie dotyczy


5. Termin załatwienia sprawy:
  
   Starosta właściwy ze względu na położenie gruntu objętego zalesieniem
   dokonuje oceny udatności upraw i  przekwalifikuje
   grunt rolny na leśny w czwartym lub piątym roku od zalesienia
   gruntu rolnego6. Jednostka prowadząca sprawę:
   
   Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
    tel. (41) 39 44 975, 504 754 122 pokój nr 314, piętro II


7. Tryb odwoławczy:
  
   Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem
   Starosty Włoszczowskiego w ciągu 14 dni od daty
   otrzymania decyzji;


8. Uwagi:

Zgodnie § 13 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów
innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013  (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1565) premia pielęgnacyjna
w piątym roku od zalesienia oraz premia zalesieniowa, począwszy
od piątego roku od zalesienia, jest wypłacana po uprzednim
przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny,
dokonywanym w formie decyzji, wydanej przez starostę właściwego
ze względu na położenie gruntów objętych zalesieniem albo w wyniku
modernizacji ewidencji gruntów i budynków.  Kopię decyzji w sprawie
przekwalifikowania gruntu rolnego na grunt leśny albo zaświadczenie
o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku
modernizacji ewidencji gruntów i budynków składa się do kierownika
biura powiatowego Agencji do końca roku kalendarzowego, w którym
upływa 5 lat od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu zalesienia
zgodnie z planem zalesienia

 
9. Podstawa prawna:

-
ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
  (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm).

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2012-12-14
Data publikacji:
2012-12-14
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-16 10:25:26, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)