Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie zaświadczeń w sprawach pierwokupu i prawa nabycia gruntu przysługującego Lasom Państwowym

Zbieranie statystyk

ROL-38.01

 

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakt objęcia gruntu uproszczonym planem urządzenia lasów niebędących własnością Skarbu Państwa lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy  o lasach, określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
 

1. Nazwa wydziału:
   
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


2. Wymagane dokumenty:

   Wniosek o wydanie zaświadczenia - druk do pobrania poniżej.


3. Opłaty:

  - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł,

  - w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć
    do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa
gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek: 
PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
   
Dokumenty można:

  - złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
   
parter pok. 100 lub

 - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
   ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin załatwienia sprawy:
     W ciągu 7 dni od złożenia wniosku.
 
6. Jednostka prowadząca sprawę:
   
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
    tel. (41) 39 44 975, 504 754 122,  piętro II. pok.315.


7. Tryb odwoławczy:
   Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia następuje w drodze  
   postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
   za pośrednictwem organu który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

8. Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
    (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
  • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
    (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100).

     

9. Uwagi:
   Wydawania zaświadczenia dotyczy wyłącznie gruntu stanowiącego las, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia
    28 września 1991 r. o lasach, czyli gruntu:

    1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi)
        - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:

            a) przeznaczony do produkcji leśnej lub

            b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo

            c) wpisany do rejestru zabytków;

   2)  związanego z gospodarką leśną, zajętego pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej:
        budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu,
        drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna,
        a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2016-06-10
Data publikacji:
2016-06-10
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)