Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji przez samorząd powiatowy zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zadania zleconego, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 w/w ustawy

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów oraz sposób wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015 - 2016

 

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji wybranych zadań organizatora pieczy zastępczej

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie trwałości realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0231T Miny - Żelisławiczki na odcinku o długości 2,35 km"

 

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie trwałości realizacji projektu pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 42"

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie poprawności zgłoszeń o zmianie sposobuużytkowania oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze zmianą sposobuużytkowania, wydanych w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.

Kontrola Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji projektu pn.: „Park MłodegoNaukowca”

 

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie trwałości projektu pn.: „Przebudowa drógpowiatowych nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin-Niwiska-Gruszczyn, na odcinku odługości 4,6 km”

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie trwałości projektu pn.: „Przebudowa drógpowiatowych we Włoszczowie: ul. Wschodnia, ul. Wiśniowa, ul. Kusocińskiego, na odcinku o łącznej długości1,9 km”

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk
w zakresie trwałości projektu pn.: „Przebudowadrogi powiatowej nr 0241T Chlewice – Jadwigów, na odcinku o długości 2,13 km”
 

Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach

Zbieranie statystyk
w zakresie celowości i zgodności z prawemgospodarowania środkami publicznymi w 2011 r., w tym prawidłowość wprowadzeniadanych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość częścioświatowej subwencji ogólnej w 2011 r.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-26 10:01:04, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)