Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji zaleceń określonych w wystąpieniu pokontrolnym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 1 czerwca 2016 r. znak: WIG.I.431.15.2015

Kontrola Archiwum Państwowego w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie

 

Kontrola Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr AS3/000013/13/D z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji przez samorząd powiatowy zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zadania zleconego, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 w/w ustawy

 

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów oraz sposób wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015 - 2016

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji wybranych zadań organizatora pieczy zastępczej

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie trwałości realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0231T Miny - Żelisławiczki na odcinku o długości 2,35 km"

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie trwałości realizacji projektu pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 42"

 

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie poprawności zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania, wydanych w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.

Kontrola Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji projektu pn.: „Park Młodego Naukowca”

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie trwałości projektu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin-Niwiska-Gruszczyn, na odcinku o długości 4,6 km”

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-21 14:23:00, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)