Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9.07.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.609.2019.MS
o wszczęciu postępowaniaw sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Secemin na wykonanie przejścia
przewodem wodociągowym PVC 110 pod dnem odcinka krytego cieku wodnego - rzeka Zwlecza,
zlokalizowanego na działce nr 392, obręb ewidencyjny Zwlecza, gm. Secemin

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Zbieranie statystyk

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2019-07-11
Data publikacji:
2019-07-12
Data ostatniej zmiany:
2019-07-12
 

DECYZJA

Zbieranie statystyk

Włoszczowa 2019-07-10

Znak: GKN.6852.2.3.2019

      D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 124 w związku z art. 124a i art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Olichwiruk, reprezentującego firmę ELMO S.A Żelków Kolonia, działającego z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 352, 353, 354, 355 położonych w obrębie ewidencyjnym Ogarka, gm. Włoszczowa.  Czynności ustalenia przebiegu granic dotyczyć będą także działek sąsiadujących z powyższą działką, położonych w Ogarce i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 56, 368, 351, 356/2, 357, 358, 359, 360, 363.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2019-07-09
Data publikacji:
2019-07-11
Data ostatniej zmiany:
2019-07-11
 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.: Zajęcia wspomagające"

Zbieranie statystyk

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Przygotowanie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.:Zajęcia wspomagające”  zgodnie z zapytaniem.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 1113  położonej w obrębie ewidencyjnym Krasów gm. Radków m.in. z działkami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków nr 850, 847 położonymi w obrębie Krasów, gm. Radków.

Zapytanie ofertowe „Wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne” dla I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie

Zbieranie statystyk
 

Zapytanie ofertowe „Wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne” dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie robót budowlanych w ramach wydatków inwestycyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe ,, Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER"

Zbieranie statystyk

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER" zgodnie z zapytaniem.

 

Zapytanie ofertowe Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”.

Zbieranie statystyk

 

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER" zgodnie z zapytaniem.

 

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, 24.05.2019r.

Znak: GKN.6852.2.1.2019.TS                     

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 100, położonej w obrębie ewidencyjnym Jeżowice gmina Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie firmie PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na budowę elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych kabli i urządzeń i ich konserwacji.

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

Zbieranie statystyk

ZARZĄD POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO OGŁASZA
przetarg na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego wlasność Powiatu Włoszczowskiego

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-19 13:22:59, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)