Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie www.powiat-wloszczowa.pl

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Przebudowa drogi powiatowej nr 0258T w miejscowości Wola Świdzińska, chodnik strona lewa"

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.09.2014r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie mapy do celów prawnych i wykazu zmian danych ewidencyjnych niezbędnych do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących działki nr 2842/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 04 miasta Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.16.2014.MK. 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków oraz modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych w zakresie pola powierzchni i konturów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych w zakresie użytków zabudowanych w obszarze obrębów ewidencyjnych: Bobrowniki, Bobrowska Wola, Boża Wola, Ciemiętniki, Dobromierz, Jeżowiec, Kolonia Bobrowska Wola, Kolonia Łapczyna Wola, Kolonia Mrowina, Łapczyna Wola, Miedziana Góra, Mrowina, Pilczyca, Rączki, Stanowiska, Zalesie, gm. Kluczewsko.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r., poz. 907, ze zm.) Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa,  informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w związku z montażem  platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych”   – ogłoszone w biuletynie zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 115114-2014.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w związku z montażem platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych

 

Zawiadomienie o wyborze oferty "Przebudowa drogi powiatowej nr 0253T na odc. Stanowiska - Łapczyna Wola w km od 0+470 do km 1+470"

OGŁOSZENIE - o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) ogłasza III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego położonej we Włoszczowie obręb  06 oznaczonej numerem 6169.

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 111 o powierzchni 4,79m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność ubezpieczeniową.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-09-22 14:34:52, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska