Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie www.powiat-wloszczowa.pl

OGŁOSZENIE - o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Skarb Państwa – Starosta Włoszczowski działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włoszczowie obręb 09.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego dla potrzeb ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie 1 ha nieruchomości gruntowej rolnej oraz 1 ha nieruchomości rolno-leśnej z uwzględnieniem klasy gruntu, stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego położonej we Włoszczowie obręb 06 i 08.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. . Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający - Powiat Włoszczowski informuje Wykonawców, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T powodująca poprawę bezpieczeństwa i dostępności na odcinku Zabrody. Oleszno i ul. Przedborskiej we Wloszczowie".

 

Informacja o złożonych ofertach na

"Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego ze skrzynią ładunkową z wywrotem i podwójną kabiną pasażerską o DMC do 3,5 t"

ZAPYTANIE OFERTOWE - na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T powodująca poprawę bezpieczeństwa i dostępności na odcinku Zabrody - Oleszno i ul. Przedborskiej we Włoszczowie”.

Informacja o złożonych ofertach

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowedróg powiatowych na terenie powiatu Włoszczowskiego

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 111 o powierzchni 4,79m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność ubezpieczeniową.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-05-26 08:31:50, zmian dokonał(a): Marcin Chamera