Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie www.powiat-wloszczowa.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogi publiczne znajdujące się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy, podzielone na części - zadania nr 1, 2, 3.

Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków oraz modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych w zakresie pola powierzchni i konturów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych w zakresie użytków zabudowanych w obszarze obrębów ewidencyjnych: Bobrowniki, Bobrowska Wola, Boża Wola, Ciemiętniki, Dobromierz, Jeżowiec, Kolonia Bobrowska Wola, Kolonia Łapczyna Wola, Kolonia Mrowina, Łapczyna Wola, Miedziana Góra, Mrowina, Pilczyca, Rączki, Stanowiska, Zalesie, gm. Kluczewsko.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w związku z montażem platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty "Przebudowa drogi powiatowej nr 0229T dr. woj. nr 742 - Wola Wiśniowa - Ludwinów - Bebelno - Krzepin - Wałkonowy - Ropocice - dr. woj. 786 od km 11+315 do km 13+531"

Zawiadomienie o wyborze oferty na: zadanie nr 1 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Występy w km od 3+720 do km 3+960" zadanie nr 2 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0402T Jakubów - Wojciechów w km od 1+908 do km 2+410"

Zapytanie ofertowe

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6821.2.11.2013 i znak: GKN.IV.6825.18.2013.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty "Budowa chodnika dla pieszych w Dobromierzu ulica Leśna w ciągu drogi powiatowej nr 0255 T w km od 4+970 do km 5+344"

Zaproszenie do składania ofert na "Wykonanie poszerzenia drogi powiatowej nr 0236T odcinek Dąbrówka – gr. woj. świętokrzyskiego w km od 10+565 do km 10+935"

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włoszczowie"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty "Budowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno w km od 6+105 do km 6+453"

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane " Przebudowa drogi powiatowej nr 0258 T w miejscowości Wola Świdzińska, chodnik strona lewa".

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Przebudowa drogi powiatowej nr 0253 T na odc. Stanowiska - Łapczyna Wola w km od 0+470 do km 1+470"

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Remont drogi powiatowej nr 0229T dr.woj.Nr 742 - Wola Wiśniowa - Ludwinów - Bebelno - Krzepin - Wałkonowy - Ropocice - dr.woj. Nr 786 od km 11+315 do km 13+531"

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Budowa chodnika dla pieszych w Dobromierzu, ul. Leśna w ciagu drogi powiatowej nr 0255T w km od 4+970 do km 5+344"

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-09-01 14:32:58, zmian dokonał(a): Marcin Chamera