Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Starosta Włoszczowski

Zbieranie statystyk
Jerzy Suliga 

Godziny  przyjęć  interesantów: w  poniedziałki  w  godzinach od 1000 do 1200     (w ramach możliwości czasowych).

Tel. sekretariat /0-prefix-41/ 39-44-950 fax: /0-prefix-41/ 39-44-965 e-mail: sekretariat@powiat-wloszczowa.pl

Podstawy prawne działania Starosty:

1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806)

2. Statut Powiatu Włoszczowskiego stanowiący załącznik do
Uchwały Nr II/12/02 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Włoszczowskiego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 17.01.2003r. Nr 8, poz. 99 ).

Kompetencje starosty i tryb działania:

1. Starosta jest przewodniczącym zarządu powiatu.
2. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
3. Starosta   opracowuje plan   operacyjny  ochrony  przed powodzią  oraz   ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
4. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym.
6. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
7. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.
8. Starosta  sprawując  zwierzchnictwo  w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
1) powołuje i  odwołuje   kierowników  tych  jednostek, w uzgodnieniu z  wojewodą,  a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
2) zatwierdza programy ich działania,
3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.
9. Do  zadań  starosty  w  zakresie  organizowania pracy  zarządu  powiatu  należy w szczególności:
1) przygotowanie projektu porządku obrad zarządu,
2) określenie czasu i miejsca posiedzenia zarządu,
3) przygotowanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
4) zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.
10. Starosta składa radzie powiatu na każdej sesji sprawozdanie z działalności zarządu w okresie od poprzedniej sesji

 
Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Sławomir Owczarek
redaktor:
Robert Suchanek
Data utworzenia informacji:
2003-07-09
Data publikacji:
2003-07-09
Data ostatniej zmiany:
2014-12-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-24 18:22:07, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)