Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2012-06-28

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

w zakresie realizacji zadań Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz oceny ryzyka zawodowego
2012-06-28

Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach

w zakresie poprawności formalnej i merytorycznej wykonywania zadań określonych przepisami ustawy Prawo budowlane
2012-06-28

Kontrola Archiwum Państwowego w Kielcach

w zakresie ogólnej kontroli zarchiwum zakładowego
2012-06-28

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie prawidłowości wykonywania zadań wynikających z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
2012-06-28

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

wykonywania zadań w zakresie obronności w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie
2013-07-15

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej

kompleksowej gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie za okres od 2009 r. do dnia kontroli ze szczególnym uwzględnieniem działalności w 2012 roku
2013-11-15

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie sposobu wykorzystania przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie dotacji celowych udzielonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 roku oraz rzetelność prowadzonej w tym zakresie dokumentacji
2013-11-27

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie prawidłowości wydatkowania w 2012 roku dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zalesianie gruntów oraz odnowienie i przebudowę drzewostanu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2013-12-10

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków przez organy powiatu włoszczowskiego w okresie 2012 - 2013
2014-03-19

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli

w zakresie planowania i wykorzystania przez Powiat dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2014-07-10

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie realizacji umowy dotacji o dofinansowanie zadania pn: "Przebudowa ulicy Przedborskiej we Włoszczowie w ciągu drogi powiatowej nr 0401 T"
2014-07-28

Kontrola Archiwum Państwowego w Kielcach

w zakresie funkcjonowania archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
2014-12-19

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)