Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-09-17

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

Włoszczowa, 2018-09-13

Znak:GKN.683.9.2016.IŚ

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z przepisami zawiadamia....

2018-09-17

Decyzja

   Włoszczowa 2018-09-14

Znak:GKN.6852.2.2.2018.TS

      D E C Y Z J A

                Na podstawie art. 124, 124a w związku art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Dariusza Zielińskiego, reprezentującego Pracownię Projektową „PROMEL” s.c., działającego z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie Starosta Włoszczowski ogranicza....

2018-09-17

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych w Wydziale Inwestycyjnym

2018-09-19

Ogłoszenie Zarządu Powiatu

w sprawie możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe kandydatów do składu komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

2018-09-27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów

Zawiadomienie skierowane do podmiotów władających działkami nr 28, 30 położnych w obrębie ewidencyjnym Międzylesie gm. Włoszczowa, dot. czynności związanych z ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w obrębie ewidencyjnym Międzylesie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 77. Czynności ustalenia przebiegu granic dotyczyć będą także działek sąsiadujących z powyższą działką, położonych w Międzylesiu i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 75, 79, 28, 30.  

 

2018-09-27

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do właścicieli działek nr 1317, 1323, 1327, 48, 53, 54, 55/2, 72 położonych w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa, gm. Włoszczowa oraz do właścicieli działek nr 272, 273, położonych w obrębie ewidencyjnym Kąty, gm. Włoszczowa dot. czynności wznowienia oraz ustalenia przebiegu granic działek nr 272, 273 położonych w obrębie ewidencyjnym Kąty, gm. Włoszczowa.

2018-09-27

Zawiadomienie o czynnościcach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do właścicieli działek nr 7, 8, 9, 10, 32, 33, 26, 27, 28 położonych w obrębie ewidencyjnym Kąty, gm. Włoszczowa oraz do właścicieli działki nr 2431, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarnca, gm. Włoszczowa dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki nr 2431, obręb Czarnca, gmina Włoszczowa oraz przebiegu  granic działek nr 9,10, 32, obręb Katy, gm. Włoszczowa.

2018-09-27

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do właścicieli działek nr 172/2, 172/3, 2430, 2004/3, 347/6, 2003, położonych w obrębie ewidencyjnym Czarnca, gm. Włoszczowa dot. czynności wznowienia oraz ustalenia przebiegu granic działki nr 2430, obręb Czarnca, gm. Włoszczowa.

2018-09-28

Informacja Zarządu Powiatu

o wynikach naboru wniosków w sprawie przyznania pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

2018-10-01

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu

AG.2501.20.2018

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693, poz. 1669, poz. 1716) Zarząd Powiatu Włoszczowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na działalność bankową – obsługę kasową Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

2018-10-02

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. obywatelskich i obrony cywilnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich

2018-10-08

DECYZJA

Włoszczowa, 2018-10-08

Znak: GKN.683.9.2016.IŚ

Decyzja

            Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6, 7 i art. 118a ust. 3 w związku z art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), a także w oparciu o art. 104 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu z urzędu sprawy o ustalenie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Powiat Włoszczowski prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 689/1o pow. 0,0013 ha, położonej w obrębie Gruszczyn gm. Krasocin


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)