Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Stwierdzanie zmian danych ewidencji gruntów i budynków, w tym gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Ikona statystyk

GKN-03.03

Stwierdzanie zmian danych ewidencji gruntów i budynków, w tym gleboznawczej klasyfikacji gruntów

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o stwierdzenie i ujawnienie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków
  Wzór wniosku GKN2-1:,,Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków"
 • Dokumenty stanowiące podstawy orzekania o zaistniałych zmianach (wyniki opracowań geodezyjnych zawierające wykazy zmian danych ewidencyjnych, dokumenty stwierdzające zmiany stanu prawnego nieruchomości, operaty klasyfikacyjne, inne dokumenty wskazujące na zaistnienie zmian)
 • Opracowania geodezyjne
 • Dowód zapłaty n/w opłaty skarbowej

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, parter, pok. 101-108;

- poprzez stronę internetową: http://e-podgik.powiat-wloszczowa.pl

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty:

Złożenie wniosku podlega opłacie skarbowej - 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej. Opłaty należy dokonać na konto Nr 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578 Urzędu Gminy we Włoszczowie lub w kasie Urzędu Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego we Włoszczowie prowadzonym w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa. Kopię dowodu dokonanej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

5. Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeks postępowania administracyjnego - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego załatwiane są w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie komplikowane w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

6. Tryb odwoławczy:

Odwołanie za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
– I piętro, pokój nr 202 telefon: 507 753 399 lub 504 753 036,
– parter, pokój nr 108, telefon 41 39 44 945

8. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012, poz. 1246)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz.U.2018 poz.121)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U.2011 nr 263 poz. 1572) 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. (Dz.U.2012, poz. 199)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 1000)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda (r.zmuda)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2020-08-13


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-30 14:25:2, zmian dokonał(a): Kinga Lesiak

WCAG 2.0 (Level AA)