Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM

STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU LEKARSKIM

                                                                      

 1. Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.
 2. Stypendium jest przyznawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2019 roku do 30 czerwca 2020 r. W przypadku studenta V roku studiów, stypendium może być przyznane na okres obejmujący kształcenie na V i VI roku studiów.
 3. Wysokość stypendium wynosi 2 000 złotych miesięcznie. Od tej kwoty dokonuje się potrąceń publicznoprawnych, jeżeli wynikają z przepisów prawa.
 4. Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
 1. jest studentem V albo VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,
 2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
 4. zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu
  a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w Szpitalu Powiatowym im. JANA PAWŁA II we Włoszczowie.
 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.
 2. Wniosek, na druku określonym w załączniku do ogłoszenia, należy złożyć osobiście
  w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, w terminie do dnia 12 września 2019 r.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
 1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
 2. zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
 3. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.
 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu.
 2. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji pierwszeństwo będą mieć wnioski:
 1. o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen – brana będzie pod uwagę średnia za rok go poprzedzający,
 2. w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów – studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu włoszczowskiego.
 1. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu – po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w  terminie nie dłuższym niż do dnia 1 października 2019 r.
 2. Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności warunki:
 1. przyznania stypendium,
 2. zasady jego wypłaty,
 3. okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jego wypłaty,
 4. okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium pobranego przez studenta.
 1. Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

Załącznik:

Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta uczelni o kierunku lekarskim.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2019-07-17
Data publikacji:
2019-07-17
Data ostatniej zmiany:
2019-07-17


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-23 15:11:18, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)