Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Komunikat Zarządu Powiatu

Ikona statystyk

.

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego przedłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo. Wysokość świadczenia wynosi 1 000 zł miesięcznie. Stypendium jest przyznawane na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 roku. Wniosek należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP do dnia 29 marca 2021 r.

Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia albo I i II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,
 2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,
 4. zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki (pielęgniarza), w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie, dla którego Powiat Włoszczowski jest podmiotem tworzącym lub w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów na okres, co najmniej 3 lat, do którego nie wlicza się okresu usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
 2. zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za ostatni rok studiów przed złożeniem wniosku,
  w przypadku studenta I roku studiów drugiego stopnia zaświadczenie powinno obejmować dane za III rok studiów pierwszego stopnia,
 3. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego oraz, że nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 4. zobowiązanie studenta do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki w Szpitalu Powiatowym we Włoszczowie lub Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres, co najmniej 3 lat.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznania stypendium określa Regulamin.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Robert Suchanek (rs)
Data utworzenia informacji:
2021-03-03
Data publikacji:
2021-03-03
Data ostatniej zmiany:
2021-03-03


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-11 11:55:56, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)