Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
i.lato
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2021-03-02
Data ostatniej zmiany:
2021-03-02

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17.02.2021 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2062.2020.AD

Ikona statystyk

o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Jeżówki rurociągiem wodociągowym w km 4+374 (dz. nr ewid. 392, obr. 0010 Jeżowice, gm. Włoszczowa)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2021-02-25

Znak: GKN.6852.2.22.2020.IŚ

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w oparciu o art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 212/19, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarnca w gminie Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na przebudowę posterunku odgałęźnego Knapówka w km 160+588 linii kolejowej nr 4 szlak Włoszczowa Północ – Psary w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

 

Decyzja

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2021-02-22

Znak: GKN.683.10.2020.IŚ

D E C Y Z  J A

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.), art. 132 ust. 1-3a w związku z art. 133 pkt 2 i art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu z urzędu sprawy ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Włoszczowskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 215/1 o pow. 0,0667 ha i 216/1 o pow. 0,0079 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Januszewice w gminie Kluczewsko

o r z e k a m

1. Ustalić odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa przez Powiat Włoszczowski prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Januszewice w gminie Kluczewsko, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działki o numerach: 215/1 o pow. 0,0667 ha i 216/1 o pow. 0,0079 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca – Januszewice – Komorniki na odcinku Jakubowice – Januszewice, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 0252T Pilczyca – Januszewice – Komorniki, na odcinku Jakubowice – Januszewice”” – kategoria obiektu budowlanego: XXV, w wysokości 9 370,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 00/100).

Cała treść decyzji znajduje się w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2021-02-23
Data publikacji:
2021-02-25
Data ostatniej zmiany:
2021-02-25

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2021-02-19
Data publikacji:
2021-02-19
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19
 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

                         Włoszczowa, dnia 10-02-2021r.

Znak: GKN.6821.1.1.2021.TS                    

ZAWIADOMIENIE

W oparciu o art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski  informuję, iż w dniu 03.02.2021r. do tutejszego organu wpłynęło pismo Urzędu Gminy Włoszczowa zawierające prośbę o rozszerzenie wniosku o wszczęciu postępowania i ustalenie na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) czy nieruchomość położona w obrębie Kurzelów gmina Włoszczowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 31 stanowi mienie gromadzkie.

Informacja o złożeniu wniosku na realizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
i.lato
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2021-02-18
Data ostatniej zmiany:
2021-02-18

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 1480 położonej w miejscowości Marchocice gm. Secemin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 30/1, 30/2 położonych w miejscowości Celiny gm. Secemin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11.02.2021 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.194.2021.DM

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowani administracyjnego z wniosku Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

 o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych  na sprzedaż nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone (licytacje) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych we Włoszczowie w obrębie ewidencyjnym 06.

Cała treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

 
 

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2021-01-20

Znak: GKN.6852.2.1.2021.IŚ                   

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 78, położonej w obrębie ewidencyjnym Kluczewsko w gminie Kluczewsko, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Gminie Kluczewsko zezwolenia na wykonanie przejścia projektowanym przewodem wodociągowym PVC ⌀ 90 pod dnem odcinka cieku wodnego – rzeka Czarna (Włoszczowska) w celu rozbudowy odcinka sieci wodociągowej zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kluczewsko znak: B.6733.1.2020 z dnia 21.04.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte przez Starostę Włoszczowskiego postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z niniejszej nieruchomości.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2020-12-28

Znak: GKN.6852.2.24.2020.IŚ                

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 263 i 447, położonych w obrębie ewidencyjnym Wymysłów w gminie Włoszczowa, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Inwestorowi – Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zezwolenia na realizację inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 160 mm w rurach ochronnych Ø 225 mm w oparciu o ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte przez Starostę Włoszczowskiego postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części niniejszej nieruchomości.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21.12.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1616.2020.DŁ

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji udzielającej wydania pozowlenia wodnoprawnego 

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-02 15:06:37, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)