Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2021-05-06
Data publikacji:
2021-05-10
Data ostatniej zmiany:
2021-05-10

Zawiadomienie

Ikona statystyk

skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3867/18, położonej w obrębie geodezyjnym 0007 Włoszczowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie- punktu zlewnego w Koziej Wsi ścieków przemysłowych z zakładu ASPOLMAX zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2021-04-29
Data publikacji:
2021-05-04
Data ostatniej zmiany:
2021-05-04

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2021-05-04
Data publikacji:
2021-05-04
Data ostatniej zmiany:
2021-05-04

Kwalifikacja Wojskowa

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 713 i 714/1 położonych w obrębie Rząbiec, gmina Włoszczowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

skierowane do właścicieli lub spadkobierców władających działkami wymienionymi w załączniku dotyczące czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przejęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11, położonej w miejscowości Krzepice, gmina Secemin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie podczyszczonych ścieków z projektowanego budynku usługowego- myjni automatycznej samochodowej zlokalizowanej na działkach o  nr ewid. 4869/1, 4870/1, 4871/1, 4872/1, 4873/3, 4873/4 przy ul. Jędrzejowskiej w m. Włoszczowa do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

skierowane do właścicieli lub spadkobierców władających działkami wymienionymi w załączniku dotyczące czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przejęcia granic nieruchomości działek nr 3426 oraz 3428 położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Włoszczowa, gmina Włoszczowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16.04.2021 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.365.2021.DŁ

Ikona statystyk

w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do wód oraz rowów, pochodzących z drogi wojewódzkiej nr 786. Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2021-03-23

Znak: GKN.6852.2.2.2021.IŚ                   

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 70, 115, 84, 51, 52, 166, położonych
w obrębie ewidencyjnym Kolonia Bobrowska Wola w gminie Kluczewsko oraz jako działka Nr 181, położona w obrębie ewidencyjnym Bobrowska Wola w gminie Kluczewsko, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Gminie Kluczewsko zezwolenia na przeprowadzenie i ułożenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kluczewsko znak: B.6733.8.2019 z dnia 06.06.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowska Wola, Kolonia Bobrowska Wola i Miedziana Góra w Gminie Kluczewsko.

Cała treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Ikona statystyk

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i poz. 284) Starosta Włoszczowski podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do oddania w najem
w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) z przeznaczeniem na działalność  ubezpieczeniową.

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 listopada 2019 r. o rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwaw prowadzonym postępowaniu w sprawie projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu
włoszczowskiego na lata 2020-2025z perspektywą do 2030” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.: Zajęcia wspomagające"

Ikona statystyk

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Przygotowanie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.:Zajęcia wspomagające”  zgodnie z zapytaniem.

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-10 16:45:52, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)