Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Ikona statystyk

na realizację w 2021 r. zadania publicznego Powiatu Włoszczowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym realizacji zadań w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19.11.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1570.2020.DŁ

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na wykonanie urządzeń wodnych, polegających na budowie wpustów deszczowych, studni chłonnych, przebudowie przydrożnego rowu ziemnego, likwidacji odcinków istniejącego rowu ziemnego i budowie drenażu liniowego oraz na usługę wodną- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych w związku z przedsięwzięciem inwestycyjnym pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T w miejscowości Kurzelów". Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Ikona statystyk

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia l997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego.

 

Decyzja

Ikona statystyk

                                                                                                            Włoszczowa, dn. 2020.11.16

Znak: GKN.6821.1.10.2020.TS                     

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

                                                  o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone w obrębie Bebelno Kolonia gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 18, 29, 49, 119, 147, 176, 184, 238, 239, 249, 260, 287, 332, 334, 426, 427, 428, 429, 488, 528, 532, 580, 599  za mienie gromadzkie.

Decyzja

Ikona statystyk

Włoszczowa, dn. 2020.11.16

Znak: GKN.6821.1.11.2020.TS                     

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

                                                   o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone w obrębie Bebelno Wieś gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 25, 44, 61, 98, 122, 190, 191, 192, 201, 202, 214, 230, 233, 276, 287, 293, 321, 350, 418, 431, 441, 457, 501, 514, 1023 za mienie gromadzkie.

Decyzja

Ikona statystyk

              Włoszczowa, dn. 2020.11.16

Znak: GKN.6821.1.12.2020.TS                     

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

                                                  o r z e k a m :

uznać działkę gruntu położoną w obrębie Boczkowice gm. Włoszczowa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 544 za mienie gromadzkie.

 

Decyzja

Ikona statystyk

                                                                                                            Włoszczowa, dn. 2020.11.16

Znak: GKN.6821.1.14.2020.TS                     

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

                                                   o r z e k a m :

uznać działkę gruntu położoną w obrębie Danków Duży gm. Włoszczowa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 645 za mienie gromadzkie.

Decyzja

Ikona statystyk

  Włoszczowa, dn. 2020.11.16

Znak: GKN.6821.1.13.2020.TS                     

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

                                                  o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone w obrębie Danków Mały gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 258, 266, 268 za mienie gromadzkie.

Decyzja

Ikona statystyk

                                                                                                            Włoszczowa, dn. 2020.11.16

Znak: GKN.6821.1.15.2020.TS                     

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

                                                    o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone w obrębie Dąbie gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 5, 6, 12, 15, 39, 107, 150, 171, 194, 227, 254, 255, 256, 266, 267, 316, 357, 358, 373, 395, 404/1, 404/2, 504/1, 504/2, 588/1, 588/2, 592, 604, 618, 638, 660, 681, 694, 709/1, 709/2, 710/1, 710/2, 716, 743, 753, 823/1, 823/2, 850, 888, 889, 899, 900, 919, 943, 951 za mienie gromadzkie.

 

Decyzja

Ikona statystyk

  Włoszczowa, dn. 2020.11.16

Znak: GKN.6821.1.16.2020.TS                     

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

                                                  o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone w obrębie Gościencin gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 66/1, 137/1, 454, 1149 za mienie gromadzkie.

 

Decyzja

Ikona statystyk

  Włoszczowa, dn. 2020.11.16

Znak: GKN.6821.1.18.2020.TS                     

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

                                                    o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone w obrębie Konieczno gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 1404, 1406, 855/2, 860 za mienie gromadzkie.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2020-11-19

Znak: GKN.6852.2.13.2020.IŚ

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w oparciu o art. 124 ust.1 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 747, położonej w obrębie ewidencyjnym Gruszczyn w gminie Krasocin, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Operatorowi NEXERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która reprezentowana jest przez pełnomocnika Pana Dawida Witczak zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na przedmiotowej nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej Nn.

Stosownie do treści art. 114 ust. 3 i 4 o gospodarce nieruchomościami Starosta Włoszczowski podał do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w dniu 14 września 2020r. w prasie o zasięgu ogólnopolskim, tj. Nasz Dziennik, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego oraz BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania
w przedmiotowej sprawie.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2020-11-18

Znak: GKN.6852.2.14.2020.IŚ

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w oparciu o art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntówi budynków jako działka Nr 405, położonej w obrębie ewidencyjnym 02 m. Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Inwestorowi – PGE Dystrybucja S.A.z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, tj. zezwolenia na budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wrazz kanalizacją światłowodową w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do treści art. 114 ust. 3 i 4 o gospodarce nieruchomościami Starosta Włoszczowski podał do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w dniu 14 września 2020r. w prasie o zasięgu ogólnopolskim, tj. Nasz Dziennik, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego oraz BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania
w przedmiotowej sprawie.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonych do oddania w najem na okres 2 lat w drodze bezprzetargowej

Ikona statystyk

Rada Powiatu Włoszczowskiego Uchwałą Nr XX/158/20 z dnia 21 września 2020 r. wyraziła zgodę na wynajem w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat dla Izby Administracji Skarbowej w Kielcach części nieruchomości przy ul. Wiśniowej 10 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 4457/5 o pow.0,3799 ha, Nr 4457/9 o pow. 0,0308 ha.

Wykaz nieruchomości rolnych do wydzierżawienia

Ikona statystyk

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia l997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 11:38:41, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)