Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2017-05-24

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0239T w m. Tarnawa Góra – budowa chodnika

2017-05-24

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa chodnika asfaltowego na drodze powiatowej Nr 0247T w m. Łachów o dł. 504 mb

2017-05-25

Zaproszenie do skladania ofert

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe dróg powiatowych na terenie powiatu Włoszczowskiego

2017-05-25

Zaproszenie do skladania ofert

Dostawa znaków, słupków do znaków i elementów oznakowania do Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

2017-05-30

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0258 T p/n Oleszno - Wola Świdzińska – Świdno –Rogalów- Krasocin, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Świdno i Wola Świdzińska, gm. Krasocin w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2017-05-31

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu "STOPIEŃ WYŻEJ" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na Zbiorowy transport autokarowy Włoszczowa - Tokarnia - Włoszczowa zgodnie z zapytaniem.

2017-06-02

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0237T na odc. Moskorzew – Dzierzgów o dł. ok. 7,1 km

2017-06-08

Informacja o wynikach zamówienia publicznego

W związku z realizacją projektu "STOPIEŃ WYŻEJ" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o wynikach zamówienia publicznego na ,,ZBIOROWY TRANSPORT AUTOKAROWY Włoszczowa-Tokarnia-Włoszczowa"

2017-06-19

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0239T w m. Tarnawa Góra – budowa chodnika

2017-06-22

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0258T Oleszno – Krasocin na odcinku Oleszno – Wola Świdzińska dł. ok. 3,5 km”

2017-07-24

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0237T na odc. Moskorzew – Dzierzgów o dł. ok. 7,1 km

2017-07-27

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0223T na odc. Konieczno – Modrzewie o dł. ok. 2,7 km.

2017-07-28

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest gruntowny remont pomieszczenia łazienki dla osób niepełnosprawnych na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, który obejmuje roboty rozbiórkowe, budowlane, sanitarne, elektryczne, montażowe, malarskie.

2017-08-01

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 31.07.2017 r.

Na wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczczej gruntów dla 98 działek ewidencyjnych położonych na terenie powiatu włoszczowskiego, zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia wynikających z opracowanego projektu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

2017-08-01

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 01.08.2017 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 0006 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr: 4041 o pow. 0.6966 ha i 4042 o pow. 0.4568 ha, wykonanego zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), niezbędnego w postępowaniu administracyjnym Znak: GKN.6844.2.1.2017.IŚ w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd.Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-16 13:07:52, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)