Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2017-09-21

Zaproszenie do składnia ofert

Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

2017-10-04

Zaproszenie do składania ofert

Remont nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 0252 T na odcinku Pilczyca – Ciemiętniki (likwidacja wybrzuszeń nawierzchni)

2017-10-05

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 04.10.2017 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego stanowiącego podstawę do określania zgodnie z art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) wysokości odszkodowania za szkody związane z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: Nr 899 położonej w obrębie Przygradów i Nr 1335 położonej w obrębie Konieczno gm. Włoszczowa, stanowiącej własność osoby fizycznej, powstałe na skutek prowadzonych czynności związanych z budową gazociągu, ponadto jeżeli nastąpiło zmniejszenie wartości nieruchomości w wyniku zrealizowanej inwestycji ustalenie wysokości tego zmniejszenia.      

2017-10-12

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 11.10.2017 r.

Na sporządzenie 4 sztuk operatów szacunkowych określających wartość rynkową dla niżej opisanych nieruchomości położonych we Włoszczowe obręb 0004 gm. Włoszczowa dla potrzeb wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielona we Włoszczowie, odc. od km 0+004,40 ÷ 0+363”, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.).

2017-10-19

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na sporządzenie operatu szacunkowego stanowiącego podstawę do określania zgodnie z art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) wysokości odszkodowania za szkody związane z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: Nr 899 położonej w obrębie Przygradów i Nr 1335 położonej w obrębie Konieczno gm. Włoszczowa, stanowiącej własność osoby fizycznej, powstałe na skutek prowadzonych czynności związanych z budową gazociągu, ponadto jeżeli nastąpiło zmniejszenie wartości nieruchomości w wyniku zrealizowanej inwestycji ustalenie wysokości tego zmniejszenia.   

2017-10-25

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na sporządzenie 4 sztuk operatów szacunkowych określających wartość rynkową dla niżej opisanych nieruchomości położonych we Włoszczowe obręb 0004 gm. Włoszczowa dla potrzeb wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielona we Włoszczowie, odc. od km 0+004,40 ÷ 0+363”, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.).

2017-11-16

ZAPYTANIE OFERTOWE

dostawa, rozładunek i dostarczenie zamawianych materiałów biurowych oraz tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek

2017-11-20

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług pocztowych

2017-11-21

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

2017-12-07

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego z dnia 04.12.2017r.

na usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Włoszczowskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

2017-12-11

Zawiadomienie o wyborze oferty

dostawa, rozładunek i dostarczenie zamawianych materiałów biurowych oraz tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek

2017-12-12

Zawiadomienie o wyborze oferty

na świadczenie usług pocztowych.

2017-12-14

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.12.2017 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na bieżącej aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w części opisowej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych powiatu włoszczowskiego wraz z bieżącą aktualizacją  rejestru cen i wartości nieruchomości w 2018 r.

2017-12-14

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.12.2017 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na ujawnianiu w treści baz danych przestrzennych  PZGiK, opisanych w art. 4 ust 1a pkt. 2, 3, 4, i 10 oraz pkt. 1b, 1ba Prawa geodezyjnego i kartograficznego (składających się na treść mapy zasadniczej oraz mapy ewidencji gruntów i budynków) zmian dotyczących obiektów z zakresu powyższych baz w obszarze powiatu włoszczowskiego, wynikających z przekazywanych w 2018 r. do PZGiK operatów technicznych dotyczących aktualizacji mapy zasadniczej, a w szczególności opracowań map do celów projektowych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz z uzgodnionych na naradach koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. 

2017-12-20

Zaproszenie do składania ofert

Opróżnianie koszy ulicznych przy drogach powiatowych


 1  2  3  4  5  6  7 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)