Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2017-01-18

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu "STOPIEŃ WYŻEJ" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,,ZBIOROWY TRANSPORT AUTOKAROWY" zgodnie z zapytaniem.

2017-01-25

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości oznaczonej numerem 1.3, o powierzchni ewidencyjnej 0,40 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Moskorzew, gm. Moskorzew w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych.

2017-01-25

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości oznaczonej numerem 3664/7 oraz 3666, o łącznej powierzchni ewidencyjnej 0,0643 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 miasta Włoszczowa, w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych.

2017-02-01

Informacja o wynikach

W związku z realizacją projektu "STOPIEŃ WYŻEJ" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o wynikach zamówienia publicznego na ,,ZBIOROWY TRANSPORT AUTOKAROWY".

2017-02-13

Informacja o wynikach

W związku z realizacją projektu "STOPIEŃ WYŻEJ" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o wynikach zamówienia publicznego na ,,Organizację zajęć terapeutyczno-ruchowych".

2017-02-14

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.02.2017 r.

Na sporządzenie 12 sztuk operatów szacunkowych określających wartość rynkową dla niżej opisanych nieruchomości położonych w Gruszczynie gm. Krasocin dla potrzeb wydania  zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowej obejmującej „Budowę chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Gruszczyn w trybie powyższej ustawy.

2017-02-21

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 20.02.2017 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 0002 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr: 5460 o pow. 0.0065ha oraz 5461 o pow. 0.0162 ha, wykonanego zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), niezbędnego w postępowaniu administracyjnym Znak: GKN.6810.3.235.2016.PK w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

2017-02-21

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 20.02.2017 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego stanowiącego podstawę do określania zgodnie z art. 128 ust. 4 w związku z art. 126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wysokości odszkodowania za udostępnienie nieruchomości oznaczonej jako działki Nr 169 o pow. 0,49 ha położonej w obrębie Jakubów gm. Krasocin oraz za szkody powstałe na skutek prowadzonych czynności, ponadto jeżeli nastąpiło zmniejszenie wartości nieruchomości w wyniku udostępnienia, ustalenie wysokości tego zmniejszenia.

2017-03-01

Zawiadomienie o wyborze oferty

na sporządzenie 12 sztuk operatów szacunkowych określających wartość rynkową dla nieruchomości położonych w Gruszczynie gm. Krasocin dla potrzeb wydania zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowej obejmującej „Budowę chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Gruszczyn w trybie powyższej ustawy.

2017-03-03

Zawiadomienie o wyborze oferty

na sporządzenie operatu szacunkowego stanowiącego podstawę do określania zgodnie z art. 128 ust. 4 w związku z art. 126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wysokości odszkodowania za udostępnienie nieruchomości oznaczonej jako działki Nr 169 o pow. 0,49 ha położonej w obrębie Jakubów gm. Krasocin oraz za szkody powstałe na skutek prowadzonych czynności, ponadto jeżeli nastąpiło zmniejszenie wartości nieruchomości w wyniku udostępnienia, ustalenie wysokości tego zmniejszenia.

2017-03-03

Zawiadomienie o wyborze oferty

na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 0002 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr: 5460 o pow. 0.0065ha oraz 5461 o pow. 0.0162 ha, wykonanego zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), niezbędnego w postępowaniu administracyjnym Znak: GKN.6810.3.235.2016.PK w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

2017-03-20

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu "STOPIEŃ WYŻEJ" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na Zbiorowy transport autokarowy zgodnie z zapytaniem.

2017-03-31

Informacja o wynikach zamówienia publicznego

W związku z realizacją projektu "STOPIEŃ WYŻEJ" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o wynikach zamówienia publicznego na ,,ZBIOROWY TRANSPORT AUTOKAROWY".

2017-04-07

OGŁOSZENIE o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych we Włoszczowie obręb ewidencyjny 06.

2017-04-11

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 0229T w miejscowości BebelnoOstatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-19 11:32:44, zmian dokonał(a): Marcin Chamera

WCAG 2.0 (Level AA)