Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-06-06

Ogłoszenie o naborze

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Wydziale Finansowo - Budżetowym

 

2018-06-11

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych  załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem 470, 473 położonych w obrębie ewidencyjnym Ludwinów, gm. Włoszczowa oraz działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 618, położonej w obrębie ewidencyjnym Danków Duży, gm. Włoszczowa.

2018-06-11

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2018-06-12

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2018-06-15

DECYZJA

Na podstawie art.8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Moskorzew

2018-06-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 11-2.572 położonej w obrębie Psary Kolonia gm. Secemin z działkami sąsiadującymi z ww. działką.

2018-06-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 554 położonej w obrębie Wola Wolica gm. Secemin z działkami sąsiadującymi z ww. działką.

2018-06-22

Zawiadomienie

Na podstawie z art. 10 §1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8a ust. 1 i 8b ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2016r., poz. 703) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr: 85, 74, 828 położone w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa gmina Włoszczowa.

2018-06-22

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych

Zawiadomienie skierowane do Pani Beaty Staniek Wnęk dot. czynności podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem 1069/1, 1070, położonych w obrębie Marchocice, gm. Secemin.

2018-06-25

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 w związkuz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

2018-06-26

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Beaty Staniek Wnęk dot. czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem 1069/1, 1070, położonych w obrębie Marchocice, gm. Secemin.

2018-06-28

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów w związku z realizacją zadania pn: ,,Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 08:09:39, zmian dokonał(a): tszrek

WCAG 2.0 (Level AA)