Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2005-12-12

Przetarg nieograniczony na wprowadzanie zmian w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach Powiatu Włoszczowskiego w roku 2006 w systemie informatycznym EWOPIS WINDOWS i REJCEN

 

GKN.II.3431-67/05

ZARZĄD   POWIATU   WŁOSZCZOWSKIEGO
ul. Wiśniowa 10 
29-100 Włoszczowa
woj. świętokrzyskie

OGŁASZA

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

 

na wprowadzanie zmian w części opisowej operatu ewidencji gruntów
i budynków w obrębach Powiatu Włoszczowskiego w roku 2006
w systemie informatycznym EWOPIS WINDOWS i REJCEN.

 

 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą ofertę pojedynczo lub wspólnie spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177ze zm.) oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie dokumentów wymienionych
w specyfikacji, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 645) .

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać na I piętrze pok.205, Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,
w godz. od 7.30 – 15.30 tel. (041) 39–44-997 lub pocztą za zaliczeniem po przesłaniu wniosku na fax. (041) 39 – 44 - 945

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Geodeta Powiatowy
mgr inż. Adam  Wojtasik pok. 201  tel. (041) 39 – 44 - 953.

OKRES WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA  - od daty zawarcia umowy do
29 grudnia 2006r.

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

Kryteria oceny ofert :   cena – 100%

Oferty z załącznikami należy przesłać na piśmie w zaklejonych kopertach 
z  dopiskiem „ PRZETARG – Wprowadzanie zmian 2006r” do dnia 28.12.2005r. do godz.1100 na adres: Starostwo Powiatowe ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa lub składać w Starostwie Powiatowym w pok. 325, II piętro (sekretariat) do dnia 28.12.2005r.
do godz. 1100 .
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. 28.12.2005r. o godz.1115 (pok.319),II piętro Starostwa Powiatowego.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2006-02-09

Przetarg nieograniczony wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków na terenie gminy Moskorzew w systemie informatycznym EWOPIS i EWMAPA wersji Windows.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)