Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2011-02-28

Zapytanie ofertowe

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0237T odc. Dzierzgów - Radków”

2011-03-01

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 28.02.2011

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 3572/1 i 3572/2 położonych we Włoszczowie obręb 05.

2011-03-03

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 02.03.2010

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 3263/2 o pow. 0,2411 ha, położonej we Włoszczowie, obręb 05 niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2011-03-07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługi:
- załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest demontowanych z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie powiatu włoszczowskiego
- załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie powiatu włoszczowskiego

2011-03-09

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„ Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0252 T Januszewice – Komorniki w km od 13+082 do km 13+502 na długości 420 mb ”

2011-03-09

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego oraz dostawa (sprzedaż) dla ZDP masy bitumicznej z otaczarki do remontów cząstkowych ”

2011-03-17

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 16.03.2011 r.

na wykonanie mapy w skali 1: 500 z projektem podziału nieruchomości położonych
w m. Włoszczowa ob. 06, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr:

1.      4149 o pow.  0,1596 ha,

2.4151 o pow.  0,0985 ha,

3. 4152  o pow. 0,0574 ha,

4. 4154/1 o pow. 0,0525 ha

5. 4156 o pow. 0,0283 ha

6. 4159 o pow. 0,0397 ha

niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa 450 mb ul. Ogrodowej we Włoszczowie” na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.).

2011-03-23

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 21.03.2011 r.

na wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości na podstawie art. 95 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) położonej w Kluczycach obręb 7 gm. Secemin oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1.195, stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-13 15:42:0, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)