Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2011-07-11

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 08.07.2011 r.

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 5097/13 o pow. 0,1442 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włoszczowie obręb 09 niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2011-07-18

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy zapytania ofertowego Znak: GKN.II.3431-2/2011 na:

wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie zmiany użytków rolnych na leśne, które zalesione zostały w latach 2005, 2006 i 2007 r. na terenie powiatu włoszczowskiego w gminach: Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Secemin, Radków, Włoszczowa oraz m. Włoszczowa

2011-08-02

Zapytanie ofertowe - Starosty Włoszczowskiego z dnia 01.08.2011 r.

na usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Włoszczowskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

2011-08-04

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 03.08.2011 r.

na wykonanie 5 szt. operatów szacunkowych określających wartość rynkową niżej opisanych  nieruchomości położonych w obszarze zabudowy we Włoszczowie, obręb 06 dla potrzeb wydania decyzji ustalających wysokość i wypłatę odszkodowania za nieruchomości zajęte pod przebudowę 450 mb ulicy Ogrodowej we Włoszczowie. Operaty należy wykonać zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) i stosownymi przepisami.  

2011-08-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Włoszczowa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264 T na odcinku od Szkoły Podstawowej w Skorkowie w kierunku zakładu Lhoist Bukowa Sp. z o.o.

2011-08-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali wraz ze zmianą oznaczeń gruntów zabudowanych oraz gruntów rolnych zabudowanych niewykazanych dotychczas w ewidencji gruntów dla gminy KRASOCIN, obręby: Bukowa, Chotów, Jakubów, Karolinów, Kozia Wieś, Kuzki Belina, Oleszno.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)