Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2015-03-06

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 615, 619, 620 o łącznej powierzchni 1,8627 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Kluczewsko w gminie Kluczewsko w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.6620.1.173.2014.MK.

2015-03-06

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 05.03.2015 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 858 i 859 położonych w obrębie ewidencyjnym 03 miasta Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.116.2013.

2015-03-09

Zawiadomienie o wyborze oferty

Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo - Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785.

2015-03-12

ZAPYTANIE OFRTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 10.03.2015 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr: 1500/1 i 1500/2 o łącznej powierzchni 0,7346 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 miasta Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.83.2013.MK.Praca wykonywana jest celem ujawnienia w operacie ewidencyjnym faktycznego i zgodnego ze stanem prawnym przebiegu granic działek ewidencyjnych.

2015-03-16

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych sieci dróg powiatowych Powiatu Włoszczowskiego
2015-03-16

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

na sporządzenie operatów szacunkowych łącznie 146 szt. określających wartość rynkową dla niżej opisanych nieruchomości położonych w Mieczynie, Występach i Gruszczynie gm. Krasocin dla potrzeb wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 0265T zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 687 ze zm.).

2015-03-16

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo - Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785.
2015-03-19

Zapytanie ofertowe

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0253T, 0254T, 0231T, 0237T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Stanowiska - Łapczyna Wola, Żelisławiczki - Marchocice, Radków - Kossów" .

2015-03-19

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0253T, 0254T, 0231T, 0237T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Stanowiska - Łapczyna Wola, Żelisławiczki - Marchocice, Radków - Kossów

2015-03-20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr: 1500/1 i 1500/2 o łącznej powierzchni 0,7346 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 miasta Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.83.2013.MK. Praca wykonywana jest celem ujawnienia w operacie ewidencyjnym faktycznego i zgodnego ze stanem prawnym przebiegu granic działek

2015-03-20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 858 i 859 położonych w obrębie ewidencyjnym 03 miasta Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.116.2013.
2015-03-23

Informacja o złozonych ofertach

Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego
2015-03-26

Zapytanie ofertowe na

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0227T na odc. ok. 3,1 km w miejscowości Konieczno
2015-04-07

Zaproszenie do składania ofert

Usługi Sprzętowo-Transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu włoszczowskiego w roku 2015 wykonywane sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego
2015-04-09

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie zadań pn: Zadanie nr 1 Remont drogi powiatowej nr 0264T Niwiska - Gruszczyn - Występy -Skorków - Leśnica w miejscowości Gruszczyn, Występy od km 1+508 do km 3+548, dł. 2040 mb, Zadanie nr 2 Remont drogi powiatowej nr 0240T Moskorzew - Chebdzie w miejscowości Chebdzie od km 2+282 do km 2+960, dł. 678 mb

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)