Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2016-07-07

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 3108/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 we Włoszczowie, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.267.2016.BK.

2016-07-07

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 0009 stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4620/21 o pow. 0,0603 ha, niezbędnego dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu.

2016-07-12

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa wiaduktu nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej Nr 0257T Żeleźnica - Oleszno ETAP I

2016-07-12

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa ogłasza w dniu 13.07.2016r. przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego zgodnie.

2016-07-14

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego.

2016-07-20

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 20.07.2016 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość działek gruntu wg stanu z dnia zwrotu oraz z dnia wywłaszczenia, położonych w Kielcach, ob. 0024 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr: - 40/1 o pow. 0,3226 ha położona przy ul. Zgoda; - 413/1 o pow. 0,0940 ha i 414/1 o pow. 0,0028 ha położone przy ul. Mała Zgoda; - 505/8 o pow. 0,0492 ha położona przy ul. Langiewicza, przeznaczonych do zwrotu w trybie art. 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) niezbędnego do prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego postępowania administracyjnego znak: GKN.IV.6821.2.4.2015 w sprawie zwrotu wywłaszczonej ww. nieruchomości.

2016-07-25

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 20.07.2016 r.

Na wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów dla 83 działek ewidencyjnych położonych na terenie powiatu włoszczowskiego, zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia wynikających z opracowanego projektu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

2016-07-27

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 26.07.2016 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0246T p/n Kurzelów – Laski – Zaprzeczki – Jeżowice – Dąbrowa – Łchowska Piła, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Kurzelów i Jeżowice gm. Włoszczowa, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2016-07-27

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 26.07.2016 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0242T p/n Czaryż – Wola Czaryska – Ojsławice – gr. woj. świętokrzyskiego – (Rędziny), znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Wola Czaryska, gm. Secemin i obręb ewidencyjny Ojsławice gm. Radków, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2016-07-28

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość działek gruntu wg stanu z dnia zwrotu oraz z dnia wywłaszczenia, położonych w Kielcach, ob. 0024 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr: - 40/1 o pow. 0,3226 ha położona przy ul. Zgoda; - 413/1 o pow. 0,0940 ha i 414/1 o pow. 0,0028 ha położone przy ul. Mała Zgoda; - 505/8 o pow. 0,0492 ha położona przy ul. Langiewicza, przeznaczonych do zwrotu w trybie art. 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) niezbędnego do prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego postępowania administracyjnego znak: GKN.IV.6821.2.4.2015 w sprawie zwrotu wywłaszczonej ww. nieruchomości.

2016-08-02

Zaproszenie do składania ofert

Pomiary ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Włoszczowskiego w 2016 roku z wyliczeniem iloczynu ruchu na przejeździe oraz uzupełnienia metryk przejazdów kolejowych

2016-08-04

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów dla 83 działek ewdencyjnych położonych na terenie powiatu włoszczowskiego, zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia wynikających z opracowanego projektu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. 

2016-08-09

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0246T p/n Kurzelów – Laski – Zaprzeczki – Jeżowice – Dąbrowa – Łchowska Piła, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Kurzelów i Jeżowice gm. Włoszczowa, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2016-08-09

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0242T p/n Czaryż – Wola Czaryska – Ojsławice – gr. woj. świętokrzyskiego – (Rędziny), znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Wola Czaryska, gm. Secemin i obręb ewidencyjny Ojsławice gm. Radków, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2016-08-09

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 08.08.2016 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0246T p/n Kurzelów – Laski – Zaprzeczki – Jeżowice – Dąbrowa – Łchowska Piła, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Kurzelów i Jeżowice gm. Włoszczowa, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)