Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2011-10-11

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 10.10.2011

na wykonanie kontroli dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, o której mowa w § 9, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78 poz. 837)

2011-10-21

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 21.10.2011 r.

na wykonanie pracy geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na ujawnieniu gruntów zabudowanych wyłączonych z klasyfikacji gleboznawczej na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie: Kluczewsko i Krasocin
2011-10-25

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego z dn. 24.10.2011 r.

na wykonanie opinii w formie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń elektroenergetycznych tj. według stanu na dzień wydania przez Urząd Gminy w Krasocinie decyzji B.8387/16 z dnia 26.07.1980r. zezwalającej Zakładowi Energetycznemu w Skarżysku Kamiennej na budowę linii 15kV i stacji transformatorowej napowietrznej słupowej na działce Nr 2064 obecnie Nr 691/2 położonej w Krasocinie i wartość rynkową nieruchomości po wybudowaniu urządzeń z uwzględnieniem ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości związanych z istnieniem urządzeń elektroenergetycznych
na nieruchomości i nad nieruchomością i niedogodności w jej użytkowaniu.

2011-10-31

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 28.10.2011 r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno kartograficznej niezbędnej do prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zmian w ewidencji gruntów obręb Sułków gm. Krasocin polegających na doprowadzeniu do zgodności ze stanem prawnym zapisów ewidencji gruntów i budynków w przedmiocie działki ewidencyjnej Nr 88, która w części znajduję się w drodze publicznej – powiatowej Nr 02684 pn. „ Biadaszek – Sułków”.

2011-10-31

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 28.10.2011 r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno kartograficznej niezbędnej do prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zmian w ewidencji gruntów obrębu Kurzelów gm. Włoszczowa polegających na doprowadzeniu do zgodności ze stanem prawnym zapisów operatu ewidencji gruntów i budynków odnośnie stanu prawnego oraz granic i powierzchni działek nr 2346, 595, 824 stanowiących drogi o różnych kategoriach (część drogi powiatowej Nr 0246 Kurzelów-Jeżowice (ul. Wojska Polskiego) oraz drogi niezaliczonej do kategorii dróg publicznych (ul. Buczka).

2011-11-04

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 04.11.2011 r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, obejmującej łącznie 80 działek ewidencyjnych służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną, powiatową Nr 0228T P p/n Rogienice – Bebelno Kolonia – Bebelno – Krasów - Radków na odcinku przebiegającym przez obręb geodezyjny Krasów, gm. Radków, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.  Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 11:23:, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)