Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2011-11-08

Przetarg nieograniczony

na zorganizowania warsztatów  dla beneficjentów ostatecznych w ramach projektu systemowego dla beneficjentów w ramach projektu systemowego pn.: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie”

2011-11-09

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego z dnia 08.11.2011 r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów obręb Lipie gm. Krasocin polegających na doprowadzeniu do zgodności zapisów operatu ewidencji gruntów w przedmiocie ujawnienia w części kartograficznej ewidencji gruntów przebiegu granicy pomiędzy działkami nr 200 i 191/1 oraz ich powierzchni zgodnie ze stanem prawnym.

2011-11-15

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 15.11.2011 r.

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 09 stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr: 4219/1, 4221, 4530, 5343 niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności.

2011-11-15

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 15.11.2011 r.

Starosty Włoszczowskiego z dnia 15.11.2011 r. na wykonanie opracowań geodezyjno-prawnych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących aktualizacji ewidencji gruntów i regulacji stanu prawnego dla nw. nieruchomości Skarbu Państwa w związku z art. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191 poz. 1369ze zm.)

2011-11-15

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 15.11.2011r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, zmierzającej do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księdze hipotecznej Nr 63 „ Krassów”.

2011-11-15

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 15.11.2011r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, zmierzającej do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księdze hipotecznej Nr 100 „ Radków”.

2011-11-15

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 15.11.2011r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, zmierzającej do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księdze hipotecznej Nr 64 „ Dobra Krasówek”.

2011-11-15

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 15.11.2011r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, zmierzającej do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księdze hipotecznej Nr 135 „Czarnca”.

2011-11-15

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 15.11.2011r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, zmierzającej do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księdze hipotecznej Nr 89 „Dobra Ziemskie Oysławice”.

2011-11-18

Zawiadomienie o wyborze oferty

na zorganizowanie warsztatów  dla beneficjentów ostatecznych w ramach projektu systemowego dla beneficjentów w ramach projektu systemowego pn.: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie”

2011-11-22

ZAPYTANIE OFERTOWE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO z dn. 22.11.2011 r.

na wykonanie operatu szacunkowego niezbędnego do prowadzonego postępowania o ustalenie i wypłatę odszkodowania na podstawie art. 98 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz.651 ze zm.) w związku z art. art. 10 ust. 1, ust. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991r Nr 30, poz. 127) z tytułu pozbawienia praw do nieruchomości - wydzielonej pod budowę ulicy, położonej we Włoszczowie obręb 03, oznaczonej w dacie przejęcia jako działki Nr 811/5 o pow. 0,0097 ha i Nr 811/6 (obecnie w ewidencji gruntów działce Nr 811/6 odpowiadają działki Nr 811/10 o pow. 0,0040 i Nr 811/11 o pow. 0,0198 ha), która na mocy decyzji Urzędu Gminy we Włoszczowie znak: G.I-60110/7/97 z dn. 14-04-1997 r. przeszła na własność Gminy Włoszczowa bez należnego odszkodowania.

2011-11-22

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 22.11.2011 r.

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 05 stanowiącej własność Skarbu Państwa –ANR oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 3443 niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności.

2011-11-23

Przetarg nieograniczony

na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

2011-11-29

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 28.11.2011 r.

Na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 08 stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 7011/5 o pow. 0,0035 ha niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)