Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2013-11-08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną powiatową Nr0229T pn dr.woj.Nr742-Wola Wiśniowa-Ludwinów-Bebelno-Krzepin-WałkonowyGórne-WałkonowyDolne-Ropocice-dr.woj.786, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb Wałkonowy Górne gm.Secemin, w trybie ustawy z dnia 13.10.1998r.-Przepisy wpr. ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr133,poz.872 ze zm) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom w/w ustawy.

2013-11-14

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej zmierzającej do doprowadzenia do zgodności z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oznaczeń działek i budynków wykazanych w bazach ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Włoszczowskiego oraz doprowadzenie do spójności pomiędzy bazą danych przestrzennych (graficznych) a bazą opisową operatu ewidencyjnego w zakresie oznaczenie działek ewidencyjnych i budynków podlegających ewidencjonowaniu.

2013-11-19

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną powiatową Nr 0237T p/n Moskorzew – Perzyny –Dzierzgów -Górki – Radków – Kossów – Kwilina - Chlewice, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb geodezyjny Radków gm. Radków, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.  Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2013-11-21

Ogłoszenie przetargu

Dostawa doposażenia pracowni geodezyjnej na potrzeby projektu pt. „Zawodowcy z Włoszczowy”, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nr sprawy: ZP/2/2013.

2013-11-27

Zapytanie ofertowe

na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego do prowadzonego postępowania GKN.IV.6852.1.7.2013 w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za udostępnienie z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) nieruchomości oznaczonej jako działka nr 418/1 położonej w obrębie Czaryż gm. Secemin oraz za szkody powstałe na skutek czynności związanych z konserwacją (eksploatacją) przewodów i urządzeń linii elektroenergetycznej 15kV Szczekociny-Secemin piegnących nad nieruchomością.

2013-12-02

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie opracowania geodezyjnego i sporządzenia w związku z tym dokumentacji niezbędnej do doprowadzenia do zgodności zapisów operatu ewidencji gruntów w przedmiocie ujawnienia w części kartograficznej ewidencji gruntów przebiegu granic działek nr 1090/3, 1090/4, 1090/5 i 1090/6 w obrębie Wola Wiśniowa gm. Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym GKN.III. 6620.1.85.2013.MK.  

2013-12-02

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie opracowania geodezyjnego i sporządzenia w związku z tym dokumentacji niezbędnej do ujawnienia w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej, gruntu położonego pomiędzy działkami oznaczonymi w aktualnej ewidencji gruntów numerami 1095 i 1119 w obrębie Czarnca, gm. Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym GKN.III. 6620.1.72.2013.MK.   

2013-12-03

ZAPYTANIE OFERTOWE

dostawa, rozładunek  i wnoszenie  zamawianych materiałów biurowych  oraz tuszy i  tonerów do drukarek, tonerów do kserokopiarek  określonych szczegółowo w załączniku Nr1 i 2  do siedziby  Zamawiającego mieszczącej sie we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10. 


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)