Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2012-05-30

Zawiadomienie o wyborze oferty

na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz wyjazdów rehabilitacyjno - szkoleniowych i szkoleniowego w ramach projektu systemowego pn.: Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie.

2012-06-04

Przetarg nieograniczony

na zorganizowanie kursów/szkoleń wg indywidualnych potrzeb dla beneficjentów w ramach projektu systemowego pn.: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie”

2012-06-12

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 11.06.2012 r.

Na sporządzenie 3 operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

2012-06-12

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 11.06.2012 r.

Na wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i wykazanie w operacie ewidencyjnym w postaci numerycznej, w formacie systemu EWMAPA granic działek ewidencyjnych składających się na drogę powiatową nr 0265 T p/n „Mieczyn – Stara Huta -Występy” przebiegającą przez miejscowości Mieczyn i Występy gminy Krasocin na podstawie punktów granicznych wyliczonych w oparciu o dane PZGiK wraz z ustaleniem do celów ewidencji gruntów odcinków granicznych powyższych działek, dla których w PZGiK nie ma danych pozwalających na ich jednoznaczne obliczenie.

2012-06-13

Zawiadomienie o wyborze oferty

na zorganizowanie kursów/szkoleń wg indywidualnych potrzeb dla beneficjentów w ramach projektu systemowego pn.: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie”

2012-06-19

Zawiadomienie o wyborze oferty

na dostawę transportem własnym groszku energetycznego w ilości 80 ton do kotłowni przy ZSP nr 2 we Włoszczowie

2012-06-27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i wykazanie w operacie ewidencyjnym w postaci numerycznej, w formacie systemu EWMAPA granic działek ewidencyjnych składających się na drogę powiatową nr 0265 T p/n „Mieczyn – Stara Huta -Występy” przebiegającą przez miejscowości Mieczyn i Występy gminy Krasocin na podstawie punktów granicznych wyliczonych w oparciu o dane PZGiK wraz z ustaleniem do celów ewidencji gruntów odcinków granicznych powyższych działek, dla których w PZGiK nie ma danych pozwalających na ich jednoznaczne obliczenie.

2012-06-27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

sporządzenie trzech operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

2012-07-04

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług

  • załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest demontowanych z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie powiatu włoszczowskiego,
  • załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie powiatu włoszczowskiego, realizowanych w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiatu włoszczowskiego.
2012-07-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Wykonanie projektu  budowlano – wykonawczego  dla zadania  pod nazwą „Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowie”.Lokalizacja: odcinek długości około 900 mb stanowiący ciąg drogi powiatowej Nr 0401T od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza we Włoszczowie.

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro wobec którego ma zastosowanie  art. 4 pkt  8  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz.U.  z 2010 r.  Nr 113,  poz. 759 ze  zm.).


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)