Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2010-09-01

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30.08.2010

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości leśnej położonej w Krasocinie gm. Krasocin oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr: 2748, 2749, 2906, 3137, 3275, 3282, 3285 o pow. 0,77 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa w 1/2 części i osoby fizycznej w 1/2 części niezbędnego do wyjścia ze współwłasności w ww.  nieruchomości.

2010-09-13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 6 500 000 PLN.
2010-09-13

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„ Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0252 T Januszewice – Komorniki w km od 13+082 do km 13+502 na dł. 420 mb ”

2010-09-13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„ Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0266 T Karolinów – Lipia Góra na długości 380 mb w km od 2+036 do km 2+416”.

2010-09-14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Dostawa znaków, słupków do znaków i elementów oznakowania do Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie".

2010-09-21

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie tablic pamiątkowych przy realizacji projektu drogowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0231T Miny – Żelisławiczki na odcinku o długości 2,35 km”.

2010-09-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla ZDP we Włoszczowie.

2010-09-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w sezonie zimowym 2010/2011.
2010-10-04

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 01.10.2010

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej działki Nr 8009/23 położonej w obrębie 05 m. Włoszczowa niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów  i regulacji stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa - (wykonanie prac kameralnych bez pomiaru na gruncie).

2010-10-05

Zapytanie ofertowe

na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa  450 mb ul. Ogrodowej we Włoszczowie"

2010-10-12

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 11.10.2010

na wykonanie mapy sytuacyjnej dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 206 o powierzchni 0,75 ha położona w Brześciu, gm. Kluczewsko niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i zmiany wpisów w dziale I i II KW Nr 2985.

2010-10-13

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą "Przebudowa 450 mb ul. Ogrodowej we Włoszczowie"
2010-10-15

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 13.10.2010

na wykonanie 54 operatów szacunkowych określających wartość rynkową oraz określających  wartość prawa użytkowania wieczystego dla niżej opisanych nieruchomości położonych w m. Włoszczowa obręb 02 i 03 dla potrzeb wydania decyzji ustalających wysokość i wypłatę odszkodowania za nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg gminnych.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)