Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2015-05-25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. . Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający - Powiat Włoszczowski informuje Wykonawców, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T powodująca poprawę bezpieczeństwa i dostępności na odcinku Zabrody. Oleszno i ul. Przedborskiej we Wloszczowie".

2015-05-25

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego dla potrzeb ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie 1 ha nieruchomości gruntowej rolnej oraz 1 ha nieruchomości rolno-leśnej z uwzględnieniem klasy gruntu, stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego położonej we Włoszczowie obręb 06 i 08.
2015-05-26

OGŁOSZENIE - o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Skarb Państwa – Starosta Włoszczowski działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włoszczowie obręb 09.

2015-06-02

Zaproszenie do składania ofert

Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych etap II
2015-06-02

Zaproszenie do składania ofert

Koszenie traw i chwastów  na poboczach i skarpach nasypów (rowów) na drogach powiatowych Powiatu Włoszczowskiego
2015-06-25

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 22.06.2015 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Krzepinie, gm. Secemin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 558 o pow. 0,59 ha oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przyznania prawa własności działki dożywotniego użytkowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (Znak: GKN.IV.6821.3.80.2014) w sprawie przyznania prawa własności działki dożywotniego użytkowania w trybie art. 118 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 704).

2015-06-30

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 25.06.2015 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek n nr 427/3 i 427/4 o łącznej powierzchni 0,2631 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Krasów w gminie Radków w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.6620.211.2015.BK.

2015-07-02

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Krzepinie, gm. Secemin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 558 o pow. 0,59 ha oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przyznania prawa własności działki dożywotniego użytkowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (Znak: GKN.IV.6821.3.80.2014) w sprawie przyznania prawa własności działki dożywotniego użytkowania w trybie art. 118 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 704).
2015-07-03

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 02.07.2015 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Krzepinie, gm. Secemin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 558 o pow. 0,59 ha oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przyznania prawa własności działki dożywotniego użytkowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (Znak: GKN.IV.6821.3.80.2014) w sprawie przyznania prawa własności działki dożywotniego użytkowania w trybie art. 118 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 704).

2015-07-06

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Żelisławice przy drodze powiatowej nr 0230 T
2015-07-06

ZAPYTANIE OFERTOWE

2015-07-10

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 06.07.2015 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego do sprawy Znak: GKN.IV.6852.1.4.2015 dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za udostępnienie na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782) nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1400/4 położonej w obrębie Łachów gm. Włoszczowa stanowiącej własność osoby fizycznej oraz za szkody powstałe na skutek czynności związanych z przeprowadzeniem przez wyżej opisaną nieruchomość odcinka jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 10 kV służącej do zasilania projektowanej podstacji trakcyjnej Łachów i przesyle wskazaną linią energii elektrycznej w obszarze stanowiącym pas technologiczny o powierzchni 190 m 2 usytuowany od strony zachodniej przedmiotowej działki.

2015-07-10

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 09.07.2015 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych. Podziałowi podlegają 3 działki ewidencyjne, położone w obrębie ewidencyjnym Motyczno gminy Włoszczowa oznaczone numerem 785 o powierzchni ewidencyjnej 1,70 ha, numerem 788 o powierzchni ewidencyjnej 8,20 ha, numerem 789 o powierzchni ewidencyjnej 5,54 ha.

2015-07-16

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100Włoszczowa

ogłasza w dniu 16.07.2015r.

przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych
2015-07-17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek n nr 427/3 i 427/4 o łącznej powierzchni 0,2631 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Krasów w gminie Radków w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.6620.211.2015.BK.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)