Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2015-04-13

Zaproszenie do składania ofert

Dostawa znaków  i słupków do znaków  do  Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

2015-04-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków oraz modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych w zakresie pola powierzchni i konturów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych w zakresie użytków zabudowanych w obszarze obrębów ewidencyjnych: Brzeście, Ciemiętniki, Jakubowice, Januszewice, Kluczewsko, Komorniki, Komparzów, Miedziana Góra, Nowiny, Pilczyca, Rzewuszyce, Stanowiska, Zabrodzie, Zalesie gm. Kluczewsko.

2015-04-22

Zaproszenie do składania ofert

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego ze skrzynią ładunkową z wywrotem i podwójną kabiną pasażerską o DMC do 3,5 t

2015-04-27

Zaproszenie do składania ofert

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe dróg  powiatowych na terenie powiatu Włoszczowskiego

2015-04-27

Informacja o złożonych ofertach

Usługi Sprzętowo-Transportowe  przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu włoszczowskiego w roku 2015r. wykonywane sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego
2015-04-27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T powodująca poprawę bezpieczeństwa i dostępności na odcinku Zabrody - Oleszno i ul. Przedborskiej we Włoszczowie.

2015-05-06

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 29.04.2015 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego do sprawy Znak: GKN.IV.6852.1.9.2014 dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za udostępnienie na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) nieruchomości oznaczonej jako działki Nr 733, 722 położone w obrębie Konieczno gm. Włoszczowa stanowiące własność osoby fizycznej oraz za szkody powstałe na skutek czynności związanych z budową przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 mm PN 63 relacji od m. Węgleszyn do m. Włoszczowa dla zasilania w gaz mieszkańców i zakłady pracy w miejscowościach przy trasie gazociągu.

2015-05-07

Informacja o złożonych ofertach

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0227 T na odc. ok. 3,1 km w miejscowości Konieczno
2015-05-12

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Usprawnienie komunikacyjne i rozwiązanie problemu odwodnienia przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km 63+040 do km 65+200 w miejscowości Włoszczowa”

2015-05-13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków oraz modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych w zakresie pola powierzchni i konturów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych w zakresie użytków zabudowanych w obszarze obrębów ewidencyjnych: Brzeście, Ciemiętniki, Jakubowice, Januszewice, Kluczewsko, Komorniki, Komparzów, Miedziana Góra, Nowiny, Pilczyca, Rzewuszyce, Stanowiska, Zabrodzie, Zalesie gm. Kluczewsko.

2015-05-13

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 12.05.2015 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego dla potrzeb ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie 1 ha nieruchomości gruntowej rolnej oraz 1 ha nieruchomości rolno-leśnej z uwzględnieniem klasy gruntu, stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego położonej we Włoszczowie obręb 06 i 08.

2015-05-14

Informacja o złożonych ofertach

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe dróg powiatowych na terenie powiatu Włoszczowskiego

2015-05-15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego do sprawy Znak: GKN.IV.6852.1.9.2014 dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za udostępnienie na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) nieruchomości oznaczonej jako działki Nr 733, 722 położone w obrębie Konieczno gm. Włoszczowa stanowiące własność osoby fizycznej oraz za szkody powstałe na skutek czynności związanych z budową przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 mm PN 63 relacji od m. Węgleszyn do m. Włoszczowa dla zasilania w gaz mieszkańców i zakłady pracy w miejscowościach przy trasie gazociągu.
2015-05-20

ZAPYTANIE OFERTOWE - na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T powodująca poprawę bezpieczeństwa i dostępności na odcinku Zabrody - Oleszno i ul. Przedborskiej we Włoszczowie”.

2015-05-21

Informacja o złożonych ofertach na

"Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego ze skrzynią ładunkową z wywrotem i podwójną kabiną pasażerską o DMC do 3,5 t"

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)