Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2014-08-25

Zapytanie ofertowe

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6821.2.11.2013 i znak: GKN.IV.6825.18.2013.

2014-08-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w związku z montażem platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych.

2014-08-29

Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków oraz modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych w zakresie pola powierzchni i konturów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych w zakresie użytków zabudowanych w obszarze obrębów ewidencyjnych: Bobrowniki, Bobrowska Wola, Boża Wola, Ciemiętniki, Dobromierz, Jeżowiec, Kolonia Bobrowska Wola, Kolonia Łapczyna Wola, Kolonia Mrowina, Łapczyna Wola, Miedziana Góra, Mrowina, Pilczyca, Rączki, Stanowiska, Zalesie, gm. Kluczewsko.

2014-08-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogi publiczne znajdujące się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy, podzielone na części - zadania nr 1, 2, 3.

2014-09-04

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 01.09.2014 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie mapy do celów prawnych i wykazu zmian danych ewidencyjnych niezbędnych do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących działki nr 2842/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 04 miasta Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.16.2014.MK.  

2014-09-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków oraz modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych w zakresie pola powierzchni i konturów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych w zakresie użytków zabudowanych w obszarze obrębów ewidencyjnych: Bobrowniki, Bobrowska Wola, Boża Wola, Dobromierz, Jeżowiec, Kolonia Bobrowska Wola, Kolonia Łapczyna Wola, Kolonia Mrowina, Łapczyna Wola, Mrowina, Rączki, gm. Kluczewsko.

2014-09-09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6821.2.11.2013 i znak: GKN.IV.6825.18.2013.

2014-09-10

OGŁOSZENIE - o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) ogłasza III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego położonej we Włoszczowie obręb  06 oznaczonej numerem 6169.

2014-09-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w związku z montażem platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych

2014-09-15

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r., poz. 907, ze zm.) Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa,  informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w związku z montażem  platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych”   – ogłoszone w biuletynie zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 115114-2014.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)