Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2013-01-09

Zawiadomienie o wyborze oferty

usługę polegającą na obsłudze przekazywanych w 2013 r do PZGiK operatów technicznych w zakresie aktualizacji na ich podstawie treści numerycznej mapy zasadniczej (w tym ewidencji gruntów i budynków) prowadzonej dla obszaru powiatu włoszczowskiego oraz aktualizacji danych opisowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji o numerach działek, ich powierzchniach, oznaczeniach użytków gruntowych i klas bonitacyjnych, a także atrybutów dotyczących budynków wynikających z tych operatów wraz z archiwizacją cyfrową tych operatów.

2013-01-09

Zawiadomienie o wyborze oferty

wykonanie pracy polegającej na wprowadzaniu w 2013 r. zmian w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych z obszaru powiatu włoszczowskiego w systemie informatycznym EWOPIS i rejestrze cen i wartości nieruchomości prowadzonym w systemie REJCEN.

2013-01-15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową 24 szt. działek nw. położonych we Włoszczowie obręb 06 stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.) o oraz w trybie przetargowym.

2013-01-17

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 15.01.2013 r.

na dokonywanie w 2013 r. kontroli dokumentacji geodezyjnych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, o której mowa w § 9, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78 poz. 837).

2013-01-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wykonanie projektu  budowlano – wykonawczego  łącznika nadziemnego wraz z pomieszczeniami biurowymi pomiędzy budynkiem ZSP Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, a budynkiem Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie.

Lokalizacja: łącznik między budynkami ZSP Nr 2 i PCKR  usytuowanymi przy ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie.

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro wobec którego ma zastosowanie  art. 4 pkt  8  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz.U.  z 2010 r.  Nr 113,  poz. 759 ze  zm.).

2013-01-23

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 23.01.2013 r.

na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na opracowaniu projektu podziału i wydzieleniu działek geodezyjnych z przeznaczeniem pod poszerzenie projektowanej drogi publicznej powiatowej Nr 0265 T p/n „Mieczyn - Stara Huta - Występy” w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz sporządzenie związanej z tym dokumentacji. 

2013-01-29

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dokonywanie w 2013 r. kontroli dokumentacji geodezyjnych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, o której mowa w § 9, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78 poz. 837)

2013-02-01

Zawiadomienie o wyborze oferty

wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na opracowaniu projektu podziału i wydzieleniu działek geodezyjnych z przeznaczeniem pod poszerzenie projektowanej drogi publicznej powiatowej Nr 0265 T p/n „Mieczyn - Stara Huta - Występy” w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz sporządzenie związanej z tym dokumentacji.

2013-02-18

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 14.02.2013 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego do prowadzonego postępowania z wniosku Burmistrza Gminy Włoszczowa w sprawie ustalenia stosownie do art.106 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 102,poz.651 ze zm.) dopłaty do powierzchni nie w pełni równoważnej otrzymanej w wyniku postępowania scaleniowo-podziałowego nieruchomości położonej we Włoszczowie (obręb 05) oznaczonej przed scaleniem jako działka Nr 3415/3 o pow. 0,1839 ha, a po scaleniu jako działki Nr 8037 i  8036 o łącznej pow. 0,1309 ha.

2013-02-18

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 14.02.2013 r.

Na sporządzenie sześciu operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)