Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2013-10-30

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie pracy geodezyjnej zmierzającej do doprowadzenia do zgodności z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oznaczeń działek i budynków wykazanych w bazach ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Włoszczowskiego oraz doprowadzenie do spójności pomiędzy bazą danych przestrzennych (graficznych) a bazą opisową operatu ewidencyjnego w zakresie oznaczenie działek ewidencyjnych i budynków podlegających ewidencjonowaniu.

2013-11-04

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dostawa doposażenia pracowni geodezyjnej na potrzeby projektu pt. „Zawodowcy z Włoszczowy”, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nr sprawy: ZP/1/2013.

2013-11-06

Zawiadomienie o wyborze najokrzystniejszej oferty

Na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2 000 000 zł.

2013-11-08

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie tablic pamiątkowych przy realizacji projektu drogowego pn.: „Przebudowa 328 mb ul. Sobieskiego we Włoszczowie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od. ul. Śląskiej do ul. Głowackiego”

2013-11-08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną powiatową Nr 0238T p/n Kossów - Chycza - (dr. woj. Nr 742), znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręby geodezyjne Kossów i Chycza gm. Radków, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2013-11-08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną powiatową Nr 0233T p/n Secemin - Bichniów - Czaryż - Bałków - Dzierzgów, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinkach przebiegających przez obręby geodezyjne Bałków i Dzierzgów gm. Radków, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną(Dz.U.Nr 133, poz.872 ze zm.)oraz w drodze zasiedzenia,w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2013-11-08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną powiatową pn. ul. Kusocińskiego, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb geodezyjny 07 i 09 miasta Włoszczowa, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.)

2013-11-08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej,służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną powiatową Nr0231T pn Secemin-Podgóry -Marchocice-Błonie-Bugaj-Żelisławiczki-Miny-gr.gm.Secemin-(dr.woj.Nr786), znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinkach przebiegających przez obręby Secemin i Żelisławiczki gm.Secemin,w trybie ustawy z dn13.10.1998r.-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr133,poz.872 ze zm)oraz w drodze zasiedzenia,w zakresie obszarów niepodlegających przepisom w/w ustawy.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)